Multistate Analysis of Unemployment and Additional Statistical Methods for Modelling of Unemployment

Thesis title: Vícestavová analýza nezaměstnanosti a další statistické metody pro modelování nezaměstnanosti
Author: Miskolczi, Martina
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Langhamrová, Jitka
Opponents: Fiala, Tomáš; Kotýnková, Magdalena
Thesis language: Česky
Abstract:
Modelování nezaměstnanosti v sobě shrnuje jak pohled na trh práce jako takový, ekonomiku, tak znalosti matematiky, statistiky a tím i ekonometrie. Po období krize se zdá být význam nezaměstnanosti ještě důležitější, vysoká nezaměstnanost je nejen ekonomickou zátěží, ale i závažným sociálním rizikem a psychologickým problémem. V disertační práci jsou představeny vybrané modely, které jsou používány pro modelování nezaměstnanosti a v některých případech pro její predikci. Umět spolehlivě predikovat, jak se bude trh práce vyvíjet, znamená umět efektivně plánovat nástroje aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti a případně hledat programy a podpory, které pomohou snížit nezaměstnanost. Konkrétní aplikace modelů pro český trh práce se týkají modelu vícestavových tabulek života, simultánních ekonometrických modelů a Phillipsovy křivky. Phillipsova křivka vzájemné "záměny" nezaměstnanosti a inflace se potvrzuje v krátkých časových úsecích, v delším a dlouhém období spíše selhává, není možné se na ni spolehnout. Využít ji k předpovědím nelze téměř vůbec, bylo by potřeba modelovat inflaci. Obdobné vlastnosti má i Beveridgeova křivka. Simultánní ekonometrické modely pro počet ekonomicky aktivních osob a pro nezaměstnanost s inflací sice demonstrují šíři možností, včetně bodových a intervalových predikcí, ale de facto selhávají. Období ekonomické krize, kdy dochází ke změnám v pravidlech fungování trhu práce, znamenají obvykle problém pro ty modely, které bezproblémově fungují v době stabilního růstu nebo stabilního poklesu. Navíc je obtížné je správně specifikovat vzhledem k hrozbě multikolinearity. Vícestavové modely, vedoucí k výpočtu vícestavových tabulek života, případně vícestavové projekce, jsou náročné na vstupní data, ale umožňují pochopení vazeb, respektive přechodů mezi stavy. Je to velmi užitečný nástroj pro pochopení a naplánování politik v oblasti trhu práce a sociálních věcí při snižování nezaměstnanosti. Predikce v tomto typu modelu jsou možné, ale obtížné, protože je potřeba predikovat pravděpodobnost přechodu mezi stavy.
Keywords: zaměstnanost; nezaměstnanost; simultánní ekonometrické modely; Phillipsova křivka; míra nezaměstnanosti; regresní analýza; vícestavová demografie; ekonomická aktivita
Thesis title: Multistate Analysis of Unemployment and Additional Statistical Methods for Modelling of Unemployment
Author: Miskolczi, Martina
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Langhamrová, Jitka
Opponents: Fiala, Tomáš; Kotýnková, Magdalena
Thesis language: Česky
Abstract:
Unemployment modelling covers both view of the labour market such as is, economy and knowledge of mathematics, statistics and, thus, econometrics. The importance of unemployment seems to be even more significant after the period of crisis; high unemployment is not only economic burden bud serious social risk and psychological problem as well. In the dissertation thesis, selected models used for unemployment modelling and -- in some cases for its prediction -- are introduced. To be able to predict the future trend of labour market reliably means to be able to plan tools of active and passive employment policies effectively. Alternatively, it means to search programs and supports that help in reduction of unemployment. Specific applications of models for the Czech labour market involve model of multistate life tables, simultaneous econometric models and Phillips curve. Phillips curve of mutual "trade-off" of unemployment and inflation is confirmed in short periods, in longer and long period of time rather fails, it is not reliable. It is not possible to use it for prediction at all; it would be needed to predict inflation. Analogous characteristics has the Beveridge curve. Simultaneous econometric models for number of economically active persons and for unemployment and inflation de facto fail, even though they demonstrate the range of opportunities including point and interval forecasts. Period of economic crisis when changes in labour market principles occur means usually problem for such the models, which work well in periods of stable growth or decline. More, it is difficult to specify these models correctly with regard to threat of multikolinearity. Multistate models aiming at calculation of multistate life tables, or even multistate projection are extremely demanding for input data. But they enable to understand relations or transitions among states, respectively. It is very beneficial tool for comprehension and policy planning in the area of labour market and social affairs in the process of lowering unemployment. Forecasts in such a type of model are possible but difficult because it is necessary to predict probability of transition among states.
Keywords: multistate demography; simultaneous econometric models; regression analysis; Phillips curve; rate of unemployment; economic activity; employment; unemployment

Information about study

Study programme: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Demography

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 3. 2010
Date of submission: 31. 3. 2015
Date of defense: 14. 9. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/25324/podrobnosti

Files for download

    Last update: