Vícestavová analýza nezaměstnanosti a další statistické metody pro modelování nezaměstnanosti

Název práce: Vícestavová analýza nezaměstnanosti a další statistické metody pro modelování nezaměstnanosti
Autor(ka) práce: Miskolczi, Martina
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Fiala, Tomáš; Kotýnková, Magdalena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Modelování nezaměstnanosti v sobě shrnuje jak pohled na trh práce jako takový, ekonomiku, tak znalosti matematiky, statistiky a tím i ekonometrie. Po období krize se zdá být význam nezaměstnanosti ještě důležitější, vysoká nezaměstnanost je nejen ekonomickou zátěží, ale i závažným sociálním rizikem a psychologickým problémem. V disertační práci jsou představeny vybrané modely, které jsou používány pro modelování nezaměstnanosti a v některých případech pro její predikci. Umět spolehlivě predikovat, jak se bude trh práce vyvíjet, znamená umět efektivně plánovat nástroje aktivní a pasivní politiky zaměstnanosti a případně hledat programy a podpory, které pomohou snížit nezaměstnanost. Konkrétní aplikace modelů pro český trh práce se týkají modelu vícestavových tabulek života, simultánních ekonometrických modelů a Phillipsovy křivky. Phillipsova křivka vzájemné "záměny" nezaměstnanosti a inflace se potvrzuje v krátkých časových úsecích, v delším a dlouhém období spíše selhává, není možné se na ni spolehnout. Využít ji k předpovědím nelze téměř vůbec, bylo by potřeba modelovat inflaci. Obdobné vlastnosti má i Beveridgeova křivka. Simultánní ekonometrické modely pro počet ekonomicky aktivních osob a pro nezaměstnanost s inflací sice demonstrují šíři možností, včetně bodových a intervalových predikcí, ale de facto selhávají. Období ekonomické krize, kdy dochází ke změnám v pravidlech fungování trhu práce, znamenají obvykle problém pro ty modely, které bezproblémově fungují v době stabilního růstu nebo stabilního poklesu. Navíc je obtížné je správně specifikovat vzhledem k hrozbě multikolinearity. Vícestavové modely, vedoucí k výpočtu vícestavových tabulek života, případně vícestavové projekce, jsou náročné na vstupní data, ale umožňují pochopení vazeb, respektive přechodů mezi stavy. Je to velmi užitečný nástroj pro pochopení a naplánování politik v oblasti trhu práce a sociálních věcí při snižování nezaměstnanosti. Predikce v tomto typu modelu jsou možné, ale obtížné, protože je potřeba predikovat pravděpodobnost přechodu mezi stavy.
Klíčová slova: zaměstnanost; nezaměstnanost; simultánní ekonometrické modely; Phillipsova křivka; míra nezaměstnanosti; regresní analýza; vícestavová demografie; ekonomická aktivita
Název práce: Multistate Analysis of Unemployment and Additional Statistical Methods for Modelling of Unemployment
Autor(ka) práce: Miskolczi, Martina
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Langhamrová, Jitka
Oponenti práce: Fiala, Tomáš; Kotýnková, Magdalena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Unemployment modelling covers both view of the labour market such as is, economy and knowledge of mathematics, statistics and, thus, econometrics. The importance of unemployment seems to be even more significant after the period of crisis; high unemployment is not only economic burden bud serious social risk and psychological problem as well. In the dissertation thesis, selected models used for unemployment modelling and -- in some cases for its prediction -- are introduced. To be able to predict the future trend of labour market reliably means to be able to plan tools of active and passive employment policies effectively. Alternatively, it means to search programs and supports that help in reduction of unemployment. Specific applications of models for the Czech labour market involve model of multistate life tables, simultaneous econometric models and Phillips curve. Phillips curve of mutual "trade-off" of unemployment and inflation is confirmed in short periods, in longer and long period of time rather fails, it is not reliable. It is not possible to use it for prediction at all; it would be needed to predict inflation. Analogous characteristics has the Beveridge curve. Simultaneous econometric models for number of economically active persons and for unemployment and inflation de facto fail, even though they demonstrate the range of opportunities including point and interval forecasts. Period of economic crisis when changes in labour market principles occur means usually problem for such the models, which work well in periods of stable growth or decline. More, it is difficult to specify these models correctly with regard to threat of multikolinearity. Multistate models aiming at calculation of multistate life tables, or even multistate projection are extremely demanding for input data. But they enable to understand relations or transitions among states, respectively. It is very beneficial tool for comprehension and policy planning in the area of labour market and social affairs in the process of lowering unemployment. Forecasts in such a type of model are possible but difficult because it is necessary to predict probability of transition among states.
Klíčová slova: multistate demography; simultaneous econometric models; regression analysis; Phillips curve; rate of unemployment; economic activity; employment; unemployment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra demografie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 3. 2010
Datum podání práce: 31. 3. 2015
Datum obhajoby: 14. 9. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/25324/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: