Data Visualization Trends in International Companies

Thesis title: Trendy dátovej vizualizácie v medzinárodných spoločnostiach
Author: Klapáčová, Miroslava
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kubálek, Tomáš
Opponents: Kubálková, Markéta
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Témou diplomovej práce je využitie vizualizácie v rámci dátovej analýzy v podnikovom prostredí medzinárodných spoločností, s hlavným zameraním na nové a nastupujúce trendy v tomto dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví. Od všeobecného pojednania o histórii a súčasnosti odboru prechádzame k objasneniu vizualizačného procesu a špecifických foriem, metód a techník dátovej vizualizácie založených na vedeckých poznatkoch o ľudskom vizuálnom vnímaní. Následne nadväzujeme časťou venovanou vizualizačným nástrojom, ktoré sú aktuálne dostupné na trhu, analýzou vybraných nástrojov a praktickým overením znalostí podnikových užívateľov ohľadne ponuky vizualizačných nástrojov a ich funkcií. V poslednej časti si predstavíme vybrané súčasné a nastupujúce trendy vývoja odvetvia.
Keywords: dáta; vizualizácia; informácie
Thesis title: Trendy datové vizualizace v mezinárodních společnostech
Author: Klapáčová, Miroslava
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kubálek, Tomáš
Opponents: Kubálková, Markéta
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Tématem diplomové práce je využití vizualizace v rámci datové analýzy v podnikovém prostředí mezinárodních společností, s hlavním zaměřením na nové a nastupující trendy v tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví. Od obecného pojednání o historii a současnosti oboru přecházíme k objasnění vizualizačního procesu a specifických forem, metod a technik datové vizualizace založených na vědeckých poznatcích o lidském percepčním vnímání. Následně navazujeme částí věnovanou vizualizačním nástrojům, které jsou aktuálně dostupné na trhu, analýzou vybraných nástrojů a praktickým ověřením znalostí podnikových uživatelů ohledně nabídky vizualizačních nástrojů a jejich funkcí. V poslední části si představíme vybrané současné a nastupující trendy vývoje odvětví.
Keywords: informace; vizualizace; data
Thesis title: Data Visualization Trends in International Companies
Author: Klapáčová, Miroslava
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kubálek, Tomáš
Opponents: Kubálková, Markéta
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The topic of diploma thesis is the use of visualization as a part of data analytics in international companies, with main focus on new and upcoming trends in this dynamically developing field. After a review of both historic and present situation of data visualization field we proceed to clarification of visualization process and specific forms, methods and techniques which are based on scientific facts regarding human visual perception. This leads to the next section, which is devoted to visualization tools currently available on the market, analysis of selected tools and practical examination of business users' awareness of available visualization tools and their features. In the last section we introduce selected current and upcoming development trends in the field.
Keywords: visualization; information; data

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 6. 2015
Date of submission: 31. 12. 2015
Date of defense: 28. 1. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/51471/podrobnosti

Files for download

    Last update: