Trendy datové vizualizace v mezinárodních společnostech

Název práce: Trendy dátovej vizualizácie v medzinárodných spoločnostiach
Autor(ka) práce: Klapáčová, Miroslava
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubálek, Tomáš
Oponenti práce: Kubálková, Markéta
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Témou diplomovej práce je využitie vizualizácie v rámci dátovej analýzy v podnikovom prostredí medzinárodných spoločností, s hlavným zameraním na nové a nastupujúce trendy v tomto dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví. Od všeobecného pojednania o histórii a súčasnosti odboru prechádzame k objasneniu vizualizačného procesu a špecifických foriem, metód a techník dátovej vizualizácie založených na vedeckých poznatkoch o ľudskom vizuálnom vnímaní. Následne nadväzujeme časťou venovanou vizualizačným nástrojom, ktoré sú aktuálne dostupné na trhu, analýzou vybraných nástrojov a praktickým overením znalostí podnikových užívateľov ohľadne ponuky vizualizačných nástrojov a ich funkcií. V poslednej časti si predstavíme vybrané súčasné a nastupujúce trendy vývoja odvetvia.
Klíčová slova: dáta; vizualizácia; informácie
Název práce: Trendy datové vizualizace v mezinárodních společnostech
Autor(ka) práce: Klapáčová, Miroslava
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubálek, Tomáš
Oponenti práce: Kubálková, Markéta
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
Tématem diplomové práce je využití vizualizace v rámci datové analýzy v podnikovém prostředí mezinárodních společností, s hlavním zaměřením na nové a nastupující trendy v tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví. Od obecného pojednání o historii a současnosti oboru přecházíme k objasnění vizualizačního procesu a specifických forem, metod a technik datové vizualizace založených na vědeckých poznatcích o lidském percepčním vnímání. Následně navazujeme částí věnovanou vizualizačním nástrojům, které jsou aktuálně dostupné na trhu, analýzou vybraných nástrojů a praktickým ověřením znalostí podnikových uživatelů ohledně nabídky vizualizačních nástrojů a jejich funkcí. V poslední části si představíme vybrané současné a nastupující trendy vývoje odvětví.
Klíčová slova: informace; vizualizace; data
Název práce: Data Visualization Trends in International Companies
Autor(ka) práce: Klapáčová, Miroslava
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kubálek, Tomáš
Oponenti práce: Kubálková, Markéta
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt:
The topic of diploma thesis is the use of visualization as a part of data analytics in international companies, with main focus on new and upcoming trends in this dynamically developing field. After a review of both historic and present situation of data visualization field we proceed to clarification of visualization process and specific forms, methods and techniques which are based on scientific facts regarding human visual perception. This leads to the next section, which is devoted to visualization tools currently available on the market, analysis of selected tools and practical examination of business users' awareness of available visualization tools and their features. In the last section we introduce selected current and upcoming development trends in the field.
Klíčová slova: visualization; information; data

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 6. 2015
Datum podání práce: 31. 12. 2015
Datum obhajoby: 28. 1. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51471/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: