Testing the theory of efficient markets

Thesis title: Testování teorie efektivních trhů
Author: Henzlová, Pavla
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Cibulka, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá testováním slabé efektivnosti amerického, japonského, německého a českého trhu v období 1995 - 2015. V první části práce je uveden teoretický základ pro teorii efektivních trhů, její předpoklady, charakteristiky efektivního trhu a jeho modely. Dále jsou představeny metody testování slabé efektivnosti trhu a zmíněna efektivnost středněsilná a silná. Praktická část práce se zabývá představením burzovních indexů testovaných trhů a testováním slabé efektivnosti těchto trhů pomocí testů náhodnosti, testů podílem rozptylů a sériových korelací.
Keywords: slabá forma efektivnosti; burzovní indexy; teorie efektivních trhů
Thesis title: Testing the theory of efficient markets
Author: Henzlová, Pavla
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Cibulka, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis is focused on testing the weak effectiveness of the US, Japanese, German and Czech market in the period 1995 - 2015. The first part contains a theoretical basis for the theory of efficient markets, the conditions, characteristics and models. Further test methods of weak market efficiency are presented and semistrong and strong effectiveness mentioned. The practical part deals with the introduction of tested stock exchange indices and by testing the weak effectiveness of these markets through tests of randomness, variance ratio test and serial correlation.
Keywords: a weak form of efficiency; theory of efficient markets; stock market indices

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 6. 2014
Date of submission: 29. 8. 2014
Date of defense: 4. 2. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/48153/podrobnosti

Files for download

    Last update: