Testování teorie efektivních trhů

Název práce: Testování teorie efektivních trhů
Autor(ka) práce: Henzlová, Pavla
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Cibulka, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá testováním slabé efektivnosti amerického, japonského, německého a českého trhu v období 1995 - 2015. V první části práce je uveden teoretický základ pro teorii efektivních trhů, její předpoklady, charakteristiky efektivního trhu a jeho modely. Dále jsou představeny metody testování slabé efektivnosti trhu a zmíněna efektivnost středněsilná a silná. Praktická část práce se zabývá představením burzovních indexů testovaných trhů a testováním slabé efektivnosti těchto trhů pomocí testů náhodnosti, testů podílem rozptylů a sériových korelací.
Klíčová slova: slabá forma efektivnosti; burzovní indexy; teorie efektivních trhů
Název práce: Testing the theory of efficient markets
Autor(ka) práce: Henzlová, Pavla
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Cibulka, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is focused on testing the weak effectiveness of the US, Japanese, German and Czech market in the period 1995 - 2015. The first part contains a theoretical basis for the theory of efficient markets, the conditions, characteristics and models. Further test methods of weak market efficiency are presented and semistrong and strong effectiveness mentioned. The practical part deals with the introduction of tested stock exchange indices and by testing the weak effectiveness of these markets through tests of randomness, variance ratio test and serial correlation.
Klíčová slova: a weak form of efficiency; theory of efficient markets; stock market indices

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 6. 2014
Datum podání práce: 29. 8. 2014
Datum obhajoby: 4. 2. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48153/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: