Foreign Mortgage Covered Bonds as Source of Funding for Czech Banks

Thesis title: Zahraniční hypoteční zástavní listy jako zdroj financování českých bank
Author: Živanský, Jakub
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Cibulka, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se věnuje zahraničním hypotečním zástavním listům, které české banky mohou vydávat podle anglického práva na zahraničních regulovaných trzích od účinnosti novely zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů z roku 2012. Diplomová práce vymezuje základní charakteristiky zahraničních hypotečních zástavních listů, uvádí důvody pro jejich vydávání a porovnává je s některými alternativními zdroji financování bank. Diplomová práce popisuje strukturu programové a emisní dokumentace využívané na mezinárodních kapitálových trzích. Autor nastiňuje nedostatky české právní úpravy a činí návrhy na podporu mezinárodní investiční atraktivnosti zahraničních hypotečních zástavních listů českých bank. Diplomová práce rovněž analyzuje vybrané emise zahraničních hypotečních zástavních listů českých bank.
Keywords: finanční regulace; dluhopisy; zahraniční hypoteční zástavní listy; kapitálový trh
Thesis title: Foreign Mortgage Covered Bonds as Source of Funding for Czech Banks
Author: Živanský, Jakub
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Musílek, Petr
Opponents: Cibulka, Jakub
Thesis language: Česky
Abstract:
This Diploma Thesis describes foreign mortgage covered bonds which can be issued by Czech banks under English law on foreign regulated markets after the amendment to the Czech Act No. 190/2004 Coll., the Bonds Act, as amended took effect in 2012. The Diploma Thesis outlines basic characteristics of foreign mortgage covered bonds, lists reasons for their issuance, and compares them with certain alternative sources of funding for banks. The Diploma Thesis describes the structure of programme and issuance documentation used in the international capital markets. The author points out certain regulatory deficiencies existing under Czech law and proposes amendments in support of the international investment attractiveness of foreign mortgage covered bonds of Czech banks. The Diploma Thesis also analyses selected issuances of foreign mortgage covered bonds by Czech banks.
Keywords: capital market; financial regulation; foreign mortgage covered bonds; debt securities

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 3. 2016
Date of submission: 31. 8. 2016
Date of defense: 23. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/56893/podrobnosti

Files for download

    Last update: