Zahraniční hypoteční zástavní listy jako zdroj financování českých bank

Název práce: Zahraniční hypoteční zástavní listy jako zdroj financování českých bank
Autor(ka) práce: Živanský, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Cibulka, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje zahraničním hypotečním zástavním listům, které české banky mohou vydávat podle anglického práva na zahraničních regulovaných trzích od účinnosti novely zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů z roku 2012. Diplomová práce vymezuje základní charakteristiky zahraničních hypotečních zástavních listů, uvádí důvody pro jejich vydávání a porovnává je s některými alternativními zdroji financování bank. Diplomová práce popisuje strukturu programové a emisní dokumentace využívané na mezinárodních kapitálových trzích. Autor nastiňuje nedostatky české právní úpravy a činí návrhy na podporu mezinárodní investiční atraktivnosti zahraničních hypotečních zástavních listů českých bank. Diplomová práce rovněž analyzuje vybrané emise zahraničních hypotečních zástavních listů českých bank.
Klíčová slova: finanční regulace; dluhopisy; zahraniční hypoteční zástavní listy; kapitálový trh
Název práce: Foreign Mortgage Covered Bonds as Source of Funding for Czech Banks
Autor(ka) práce: Živanský, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Musílek, Petr
Oponenti práce: Cibulka, Jakub
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This Diploma Thesis describes foreign mortgage covered bonds which can be issued by Czech banks under English law on foreign regulated markets after the amendment to the Czech Act No. 190/2004 Coll., the Bonds Act, as amended took effect in 2012. The Diploma Thesis outlines basic characteristics of foreign mortgage covered bonds, lists reasons for their issuance, and compares them with certain alternative sources of funding for banks. The Diploma Thesis describes the structure of programme and issuance documentation used in the international capital markets. The author points out certain regulatory deficiencies existing under Czech law and proposes amendments in support of the international investment attractiveness of foreign mortgage covered bonds of Czech banks. The Diploma Thesis also analyses selected issuances of foreign mortgage covered bonds by Czech banks.
Klíčová slova: capital market; financial regulation; foreign mortgage covered bonds; debt securities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2016
Datum podání práce: 31. 8. 2016
Datum obhajoby: 23. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56893/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: