Business Process Management - Process Modeling

Thesis title: Procesní řízení - procesní modelování
Author: Kupka, Tomáš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zelená, Veronika
Opponents: Přibil, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce pojednává o tématu procesního řízení, jeho vývoji a stěžejních paradigmatech v oblasti procesního řízení jako je BPR. Práce také porovnává metody přístupu k procesnímu řízení. Dále je definován pojem proces a popsány jeho klasifikace. Práce taktéž vysvětluje koncepci procesně řízené organizace včetně jejích charakteristik. Nedílnou součástí je představení technické části holistického pojetí procesního řízení. Tou je procesní modelování zabývající se tvorbou diagramů podle základních principů objektové orientace. Představen je obecný modelovací jazyk UML a jeho specifikace v podobě notací BPMN a Eriksson-Penker. Taktéž jsou uvedeny některé druhy diagramů využívaných v procesním modelování. Všechny tyto poznatky jsou následně využity při sestavování procesních modelů a diagramů ve výzkumné oblasti konkrétní organizace.
Keywords: BPMN; Procesní řízení; BPR; proces; procesní modelování; MMABP; Eriksson-Penker
Thesis title: Business Process Management - Process Modeling
Author: Kupka, Tomáš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zelená, Veronika
Opponents: Přibil, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of Business Process Management, its development and fundamental paradigms in the field of BPM as BPR. The thesis also compares approaches to BPM. Furthermore, it defines the term "process" and describes its classification. The thesis also explains the concept of the process-driven organization, including its characteristics. An integral part of the thesis is the explanation of the holistic approach to BPM and its technical aspect, i.e. the business process modeling which deals with creating the diagrams classified by basic principles of object orientation. The thesis introduces general modeling language UML and its specification in the form of notation BPMN and Eriksson-Penker. Also there are shown few examples of diagrams used in the BPM. All of these findings are then used in the constructing of process models and diagrams in the defined research area of the particular organization.
Keywords: Process; MMABP; Business Process Management; BPMN; Process Modeling; BPR; Eriksson-Penker

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Exact Methods

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 4. 2015
Date of submission: 30. 4. 2016
Date of defense: 9. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/52545/podrobnosti

Files for download

    Last update: