Procesní řízení - procesní modelování

Název práce: Procesní řízení - procesní modelování
Autor(ka) práce: Kupka, Tomáš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelená, Veronika
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce pojednává o tématu procesního řízení, jeho vývoji a stěžejních paradigmatech v oblasti procesního řízení jako je BPR. Práce také porovnává metody přístupu k procesnímu řízení. Dále je definován pojem proces a popsány jeho klasifikace. Práce taktéž vysvětluje koncepci procesně řízené organizace včetně jejích charakteristik. Nedílnou součástí je představení technické části holistického pojetí procesního řízení. Tou je procesní modelování zabývající se tvorbou diagramů podle základních principů objektové orientace. Představen je obecný modelovací jazyk UML a jeho specifikace v podobě notací BPMN a Eriksson-Penker. Taktéž jsou uvedeny některé druhy diagramů využívaných v procesním modelování. Všechny tyto poznatky jsou následně využity při sestavování procesních modelů a diagramů ve výzkumné oblasti konkrétní organizace.
Klíčová slova: BPMN; Procesní řízení; BPR; proces; procesní modelování; MMABP; Eriksson-Penker
Název práce: Business Process Management - Process Modeling
Autor(ka) práce: Kupka, Tomáš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelená, Veronika
Oponenti práce: Přibil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the topic of Business Process Management, its development and fundamental paradigms in the field of BPM as BPR. The thesis also compares approaches to BPM. Furthermore, it defines the term "process" and describes its classification. The thesis also explains the concept of the process-driven organization, including its characteristics. An integral part of the thesis is the explanation of the holistic approach to BPM and its technical aspect, i.e. the business process modeling which deals with creating the diagrams classified by basic principles of object orientation. The thesis introduces general modeling language UML and its specification in the form of notation BPMN and Eriksson-Penker. Also there are shown few examples of diagrams used in the BPM. All of these findings are then used in the constructing of process models and diagrams in the defined research area of the particular organization.
Klíčová slova: Process; MMABP; Business Process Management; BPMN; Process Modeling; BPR; Eriksson-Penker

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra exaktních metod

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 4. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 9. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52545/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: