Enforcement of claims by VZP ČR

Thesis title: Vymáhání pohledávek VZP ČR
Author: Galuška, Ondřej
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Hejda, Jan
Opponents: Lorenc, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou vzniku a vymáhání pohledávek pocházejících z dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány důvody vzniku pohledávek na veřejném zdravotním pojištění, jejich zjištění cestou správního řízení a zákonné možnosti navazujícího vymáhání. Dále obsahuje popis problematiky exekučního, insolvenčního a trestního řízení. V praktické části je provedena analýza správy a vývoje pohledávek Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky v letech 2012 až 2015. Práce obsahuje taktéž vymezení organizační struktury Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. V závěrečné části diplomové práce jsou identifikovány nedostatky v současné práci s pohledávkami u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a navrženy možné způsoby jejich řešení, případně minimalizace jejich negativních dopadů. Cílem práce je zmapování problematiky vymáhání pohledávek na veřejné zdravotní pojištění z teoretického, ale i praktického hlediska a nalezení doporučení do dalších let.
Keywords: VZP ČR; Vymáhání; Pohledávky; Zdravotní pojištění
Thesis title: Enforcement of claims by VZP ČR
Author: Galuška, Ondřej
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Hejda, Jan
Opponents: Lorenc, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with the enforcement of claims coming from public health insurance by VZP ČR. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the reasons for the claims on public health insurance, their findings through the administrative procedure and the legal possibilities of enforcement. It also contains a description of the bankruptcy and criminal proceedings. In the practical part is an analysis of enforcement of claims by VZP ČR from 2012 to 2015. The work also includes the definition of the organizational structure of the VZP ČR. In the final part of the thesis we identified shortcomings in the current working with claims by the VZP ČR.
Keywords: VZP ČR; Enforcement; Claims; Health insurance

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Social Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 17. 3. 2015
Date of submission: 29. 4. 2016
Date of defense: 7. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/52245/podrobnosti

Files for download

    Last update: