Vymáhání pohledávek VZP ČR

Název práce: Vymáhání pohledávek VZP ČR
Autor(ka) práce: Galuška, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Lorenc, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou vzniku a vymáhání pohledávek pocházejících z dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány důvody vzniku pohledávek na veřejném zdravotním pojištění, jejich zjištění cestou správního řízení a zákonné možnosti navazujícího vymáhání. Dále obsahuje popis problematiky exekučního, insolvenčního a trestního řízení. V praktické části je provedena analýza správy a vývoje pohledávek Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky v letech 2012 až 2015. Práce obsahuje taktéž vymezení organizační struktury Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. V závěrečné části diplomové práce jsou identifikovány nedostatky v současné práci s pohledávkami u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a navrženy možné způsoby jejich řešení, případně minimalizace jejich negativních dopadů. Cílem práce je zmapování problematiky vymáhání pohledávek na veřejné zdravotní pojištění z teoretického, ale i praktického hlediska a nalezení doporučení do dalších let.
Klíčová slova: VZP ČR; Vymáhání; Pohledávky; Zdravotní pojištění
Název práce: Enforcement of claims by VZP ČR
Autor(ka) práce: Galuška, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Lorenc, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with the enforcement of claims coming from public health insurance by VZP ČR. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes the reasons for the claims on public health insurance, their findings through the administrative procedure and the legal possibilities of enforcement. It also contains a description of the bankruptcy and criminal proceedings. In the practical part is an analysis of enforcement of claims by VZP ČR from 2012 to 2015. The work also includes the definition of the organizational structure of the VZP ČR. In the final part of the thesis we identified shortcomings in the current working with claims by the VZP ČR.
Klíčová slova: VZP ČR; Enforcement; Claims; Health insurance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 3. 2015
Datum podání práce: 29. 4. 2016
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52245/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: