Icelandic economy after the crisis and future perspectives on economic development

Thesis title: Islandská ekonomika po krizi a perspektivy jejího budoucího vývoje
Author: Plocková, Kateřina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Bič, Josef
Opponents: Karpová, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá obnovou islandské ekonomiky po finanční krizi, která zemi postihla v roce 2008. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První část práce je věnována teoretickému pohledu na finanční krize a typologií jednotlivých krizí. V druhé kapitole je rozebrán předkrizový vývoj ekonomiky, spouštěcí momenty krize a následný kolaps bankovního sektoru. Třetí kapitola se zabývá dopady krize na vybrané ekonomické ukazatele, hodnotí poskytnutou pomoc Mezinárodního měnového fondu a nastiňuje problematiku kapitálových kontrol, které byly relativně kontroverzním prvkem záchranného programu MMF. V poslední části práce bude popsána otázka členství Islandu v Evropské unii ve vztahu k prodělané krizi a zároveň zde bude charakterizován hlavní obtížný bod vyjednávání, a to rybolov.
Keywords: Island; finanční krize; kolaps; bankovní sektor; půjčka MMF; kapitálové kontroly
Thesis title: Icelandic economy after the crisis and future perspectives on economic development
Author: Plocková, Kateřina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Bič, Josef
Opponents: Karpová, Eva
Thesis language: Česky
Abstract:
Diploma thesis deals with the recovery of the Icelandic economy after the financial crisis that affected the country in 2008. The thesis is divided into four main chapters. The first chapter focuses on theoretical view on the financial crisis and the typology of each crisis. The second chapter describes pre-crisis economic development, triggers and the subsequent collapse of the banking sector. The third chapter deals with the impacts of the crisis on selected economic indicators, evaluation of the assistance provided by International Monetary Fund and outlines the issue of capital controls that were relatively controversial element of the IMF program. The last chapter discusses the question of joining the European Union in relation to the crisis and also describes the major difficult point of negotiation, namely fishing.
Keywords: Iceland; financial crisis; collapse; banking sector; IMF loan; capital controls

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 2. 2015
Date of submission: 10. 12. 2015
Date of defense: 7. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/51085/podrobnosti

Files for download

    Last update: