Islandská ekonomika po krizi a perspektivy jejího budoucího vývoje

Název práce: Islandská ekonomika po krizi a perspektivy jejího budoucího vývoje
Autor(ka) práce: Plocková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Karpová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá obnovou islandské ekonomiky po finanční krizi, která zemi postihla v roce 2008. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První část práce je věnována teoretickému pohledu na finanční krize a typologií jednotlivých krizí. V druhé kapitole je rozebrán předkrizový vývoj ekonomiky, spouštěcí momenty krize a následný kolaps bankovního sektoru. Třetí kapitola se zabývá dopady krize na vybrané ekonomické ukazatele, hodnotí poskytnutou pomoc Mezinárodního měnového fondu a nastiňuje problematiku kapitálových kontrol, které byly relativně kontroverzním prvkem záchranného programu MMF. V poslední části práce bude popsána otázka členství Islandu v Evropské unii ve vztahu k prodělané krizi a zároveň zde bude charakterizován hlavní obtížný bod vyjednávání, a to rybolov.
Klíčová slova: Island; finanční krize; kolaps; bankovní sektor; půjčka MMF; kapitálové kontroly
Název práce: Icelandic economy after the crisis and future perspectives on economic development
Autor(ka) práce: Plocková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bič, Josef
Oponenti práce: Karpová, Eva
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis deals with the recovery of the Icelandic economy after the financial crisis that affected the country in 2008. The thesis is divided into four main chapters. The first chapter focuses on theoretical view on the financial crisis and the typology of each crisis. The second chapter describes pre-crisis economic development, triggers and the subsequent collapse of the banking sector. The third chapter deals with the impacts of the crisis on selected economic indicators, evaluation of the assistance provided by International Monetary Fund and outlines the issue of capital controls that were relatively controversial element of the IMF program. The last chapter discusses the question of joining the European Union in relation to the crisis and also describes the major difficult point of negotiation, namely fishing.
Klíčová slova: Iceland; financial crisis; collapse; banking sector; IMF loan; capital controls

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 2. 2015
Datum podání práce: 10. 12. 2015
Datum obhajoby: 7. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51085/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: