Practical use of HTML5, CSS3, JS and PHP

Thesis title: Praktické využití jazyků HTML5, CSS3, JS a PHP
Author: Kvítek, Karel
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Zumr, Jiří
Opponents: Vodňanský, Daniel
Thesis language: Česky
Abstract:
V teoretické části tato bakalářská práce popisuje historii a základní syntaxi jazyků HTML5, CSS3, JavaScript a PHP. V části věnované HTML nabízí přehled nových sémantických elementů a mapuje jejich podporu v mobilních i desktopových prohlížečích. Dále v teoretické části stručně představuje knihovnu JavaScriptu jQuery a její současné využití na webových stránkách v porovnání s dalšími knihovnami tohoto jazyku. V PHP části poskytne přehled vybraných klíčových vlastností, které nově přinesla verze PHP 7. V praktické části jsou vytvořeny nové webové stránky pro společnost KL-Accounting s.r.o. s ohledem na nejnovější trendy a moderní přístup k tvorbě webových stránek. Každý krok tvorby je řádně vysvětlen a demonstrován na příslušném kódu.
Keywords: jQuery; PHP; CSS; JavaScript; HTML
Thesis title: Practical use of HTML5, CSS3, JS and PHP
Author: Kvítek, Karel
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Zumr, Jiří
Opponents: Vodňanský, Daniel
Thesis language: Česky
Abstract:
The theoretical part of this bachelor thesis describes the history and basic syntax of HTML5, CSS3, JavaScript and PHP. In the section devoted to HTML it provides an overview of the new semantic elements and maps their support in mobile and desktop browsers. Furthermore, the theoretical part is briefly introducing jQuery, the JavaScript library and its current usage on the websites compared with other libraries of this language. The PHP section provides an overview of selected key features that was newly introduced in PHP 7. In the practical part new website is created for the company KL-Accounting Ltd. according to the latest trends and modern approach of creating web pages. Each step of the development is properly explained and demonstrated by the relevant code.
Keywords: JavaScript; HTML; PHP; CSS; jQuery

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 2. 2016
Date of submission: 1. 5. 2016
Date of defense: 2. 2. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55999/podrobnosti

Files for download

    Last update: