Praktické využití jazyků HTML5, CSS3, JS a PHP

Název práce: Praktické využití jazyků HTML5, CSS3, JS a PHP
Autor(ka) práce: Kvítek, Karel
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zumr, Jiří
Oponenti práce: Vodňanský, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V teoretické části tato bakalářská práce popisuje historii a základní syntaxi jazyků HTML5, CSS3, JavaScript a PHP. V části věnované HTML nabízí přehled nových sémantických elementů a mapuje jejich podporu v mobilních i desktopových prohlížečích. Dále v teoretické části stručně představuje knihovnu JavaScriptu jQuery a její současné využití na webových stránkách v porovnání s dalšími knihovnami tohoto jazyku. V PHP části poskytne přehled vybraných klíčových vlastností, které nově přinesla verze PHP 7. V praktické části jsou vytvořeny nové webové stránky pro společnost KL-Accounting s.r.o. s ohledem na nejnovější trendy a moderní přístup k tvorbě webových stránek. Každý krok tvorby je řádně vysvětlen a demonstrován na příslušném kódu.
Klíčová slova: jQuery; PHP; CSS; JavaScript; HTML
Název práce: Practical use of HTML5, CSS3, JS and PHP
Autor(ka) práce: Kvítek, Karel
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Zumr, Jiří
Oponenti práce: Vodňanský, Daniel
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The theoretical part of this bachelor thesis describes the history and basic syntax of HTML5, CSS3, JavaScript and PHP. In the section devoted to HTML it provides an overview of the new semantic elements and maps their support in mobile and desktop browsers. Furthermore, the theoretical part is briefly introducing jQuery, the JavaScript library and its current usage on the websites compared with other libraries of this language. The PHP section provides an overview of selected key features that was newly introduced in PHP 7. In the practical part new website is created for the company KL-Accounting Ltd. according to the latest trends and modern approach of creating web pages. Each step of the development is properly explained and demonstrated by the relevant code.
Klíčová slova: JavaScript; HTML; PHP; CSS; jQuery

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 2. 2016
Datum podání práce: 1. 5. 2016
Datum obhajoby: 2. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55999/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: