Application for understanding the work with frameworks AngularJS and KnockoutJS

Thesis title: Aplikace pro pochopení práce s frameworky AngularJS a KnockoutJS
Author: Doškář, Josef
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vojíř, Stanislav
Opponents: Hradil, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Mnoho moderních aplikací je dnes implementováno v javascriptu pomocí frameworků pro umožnění flexibilního a efektivního vývoje. Tento trend vedl ke vzniku mnoha javascriptových frameworků a je tedy často těžké vybrat si, který z nich využijeme. Tato bakalářská práce má za úkol porovnat, popsat a zhodnotit dva z nich: AngularJS a KnockoutJS. Práce se soustředí především na možnosti a rozdíly obou frameworků při psaní webových aplikací a na vysvětlení jak pracovat v jednom, či druhém. Text obsahuje detailní popisy frameworků, které čtenáře připraví k tomu, aby mohl okamžitě začít pracovat v jednom nebo obou frameworcích. Součástí práce je také webová aplikace, která názorně ukazuje implementaci jednotlivých příkladů s detailním popisem, ukázkou kódu a vysvětlením, jak tyto příklady naprogramovat a využívat. Po prostudování se bude čtenář schopen rozhodnout, který z těchto frameworků se lépe hodí k jeho práci a navíc může využívat webovou aplikaci pro čerpání inspirace ve své vlastní aplikaci.
Keywords: Two-way Data Binding; porovnání; framework; AngularJS; KnockoutJS; JavaScript; MVC
Thesis title: Application for understanding the work with frameworks AngularJS and KnockoutJS
Author: Doškář, Josef
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vojíř, Stanislav
Opponents: Hradil, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Many modern applications are nowadays implemented in JavaScript using frameworks, due to flexible and efficient development. This trend has led to emergence of many JavaScript frameworks so it is often hard to choose which one to use. This bachelor thesis aims to compare, describe and evaluate two JavaScript frameworks: AngularJS and KnockoutJS. It will mainly concentrate on possibilities and differences of these frameworks in programming web applications and on explanation how to work in these frameworks. Text includes detailed description of frameworks, which immediately prepares the reader to start working with one or both frameworks. Thesis also includes web application that demonstrates the implementation of the examples with detailed descriptions, code samples and explanations how to implement and use these examples. After reading this bachelor thesis, the reader will be able to decide, which one of these frameworks are better suited for his work and can also use the web application to draw inspiration in his own application.
Keywords: Two-way Data Binding; comparison; framework; AngularJS; KnockoutJS; JavaScript; MVC

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 11. 2015
Date of submission: 20. 5. 2016
Date of defense: 23. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55247/podrobnosti

Files for download

    Last update: