Aplikace pro pochopení práce s frameworky AngularJS a KnockoutJS

Název práce: Aplikace pro pochopení práce s frameworky AngularJS a KnockoutJS
Autor(ka) práce: Doškář, Josef
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Hradil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Mnoho moderních aplikací je dnes implementováno v javascriptu pomocí frameworků pro umožnění flexibilního a efektivního vývoje. Tento trend vedl ke vzniku mnoha javascriptových frameworků a je tedy často těžké vybrat si, který z nich využijeme. Tato bakalářská práce má za úkol porovnat, popsat a zhodnotit dva z nich: AngularJS a KnockoutJS. Práce se soustředí především na možnosti a rozdíly obou frameworků při psaní webových aplikací a na vysvětlení jak pracovat v jednom, či druhém. Text obsahuje detailní popisy frameworků, které čtenáře připraví k tomu, aby mohl okamžitě začít pracovat v jednom nebo obou frameworcích. Součástí práce je také webová aplikace, která názorně ukazuje implementaci jednotlivých příkladů s detailním popisem, ukázkou kódu a vysvětlením, jak tyto příklady naprogramovat a využívat. Po prostudování se bude čtenář schopen rozhodnout, který z těchto frameworků se lépe hodí k jeho práci a navíc může využívat webovou aplikaci pro čerpání inspirace ve své vlastní aplikaci.
Klíčová slova: Two-way Data Binding; porovnání; framework; AngularJS; KnockoutJS; JavaScript; MVC
Název práce: Application for understanding the work with frameworks AngularJS and KnockoutJS
Autor(ka) práce: Doškář, Josef
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vojíř, Stanislav
Oponenti práce: Hradil, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Many modern applications are nowadays implemented in JavaScript using frameworks, due to flexible and efficient development. This trend has led to emergence of many JavaScript frameworks so it is often hard to choose which one to use. This bachelor thesis aims to compare, describe and evaluate two JavaScript frameworks: AngularJS and KnockoutJS. It will mainly concentrate on possibilities and differences of these frameworks in programming web applications and on explanation how to work in these frameworks. Text includes detailed description of frameworks, which immediately prepares the reader to start working with one or both frameworks. Thesis also includes web application that demonstrates the implementation of the examples with detailed descriptions, code samples and explanations how to implement and use these examples. After reading this bachelor thesis, the reader will be able to decide, which one of these frameworks are better suited for his work and can also use the web application to draw inspiration in his own application.
Klíčová slova: Two-way Data Binding; comparison; framework; AngularJS; KnockoutJS; JavaScript; MVC

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 11. 2015
Datum podání práce: 20. 5. 2016
Datum obhajoby: 23. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55247/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: