Financial analysis of company Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o

Thesis title: Finanční analýza Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o
Author: Bičáková, Kateřina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Štamfestová, Petra
Opponents: Rusnák, Juraj
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. za posledních pět let. Pomocí výpočtů vybraných ekonomických ukazatelů, které jsou založeny na analýze účetních výkazů z let 2010 až 2014, se pokusím posoudit hospodaření daného podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části popisuji použité metody finanční analýzy, což jsou absolutní a poměrové ukazatele, analýza finanční páky, Du Pontova analýza, Altmanův vzorec, Kralickuv rychlý test, výpočet ukazatele EVA a na závěr srovnání s konkurencí. Tato první část tvoří teoretický základ pro praktickou část, která je zaměřena na samotnou aplikaci zmíněných metod na reálnou situaci v podniku.
Keywords: Absolutní a poměrové ukazatele; Bankrotní a bonitní modely; Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.; Finanční analýza; Rozklad Du Pont; Ekonomická přidaná hodnota
Thesis title: Financial analysis of company Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o
Author: Bičáková, Kateřina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Štamfestová, Petra
Opponents: Rusnák, Juraj
Thesis language: Česky
Abstract:
Goal of this Bachelor thesis is to evaluate the financial state of a company Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. in the last five years. Using calculations of selected financial indicators, which are based on analysis of the financial statements for the years 2010 to 2014, I will try to assess financial situation of the given company. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes used methods of financial analysis, which are absolute and financial ratios, analysis of finacial leverage, Du Pont analysis, Altman Z-score, Kralick quick test, economic value added and finaly the comparison with the competitor. The first part is the theoretical basis for the practical part, which is focused on application of these methods to the real situation in the company.
Keywords: Economic value added; Du Pont analysis; Absolute and financial ratios; Financial analysis; Bankruptcy and credibility models; Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 10. 2015
Date of submission: 30. 4. 2016
Date of defense: 2. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/54573/podrobnosti

Files for download

    Last update: