Finanční analýza Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o

Název práce: Finanční analýza Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o
Autor(ka) práce: Bičáková, Kateřina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štamfestová, Petra
Oponenti práce: Rusnák, Juraj
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. za posledních pět let. Pomocí výpočtů vybraných ekonomických ukazatelů, které jsou založeny na analýze účetních výkazů z let 2010 až 2014, se pokusím posoudit hospodaření daného podniku. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části popisuji použité metody finanční analýzy, což jsou absolutní a poměrové ukazatele, analýza finanční páky, Du Pontova analýza, Altmanův vzorec, Kralickuv rychlý test, výpočet ukazatele EVA a na závěr srovnání s konkurencí. Tato první část tvoří teoretický základ pro praktickou část, která je zaměřena na samotnou aplikaci zmíněných metod na reálnou situaci v podniku.
Klíčová slova: Absolutní a poměrové ukazatele; Bankrotní a bonitní modely; Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.; Finanční analýza; Rozklad Du Pont; Ekonomická přidaná hodnota
Název práce: Financial analysis of company Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o
Autor(ka) práce: Bičáková, Kateřina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štamfestová, Petra
Oponenti práce: Rusnák, Juraj
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Goal of this Bachelor thesis is to evaluate the financial state of a company Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o. in the last five years. Using calculations of selected financial indicators, which are based on analysis of the financial statements for the years 2010 to 2014, I will try to assess financial situation of the given company. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes used methods of financial analysis, which are absolute and financial ratios, analysis of finacial leverage, Du Pont analysis, Altman Z-score, Kralick quick test, economic value added and finaly the comparison with the competitor. The first part is the theoretical basis for the practical part, which is focused on application of these methods to the real situation in the company.
Klíčová slova: Economic value added; Du Pont analysis; Absolute and financial ratios; Financial analysis; Bankruptcy and credibility models; Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech, s.r.o.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 10. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 2. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54573/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: