Strategic analysis

Thesis title: Strategic analysis
Author: Popovová, Šárka
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Tyll, Ladislav
Opponents: Pernica, Karel
Thesis language: English
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to define basic methods, which are used for the preparation of a business strategy and to use those methods in a real situation. The theoretical part describes the methodology of external and internal analysis. The practical part then applies single methods such as PEST, VRIO, Porter`s five forces and value chain in order to define competitive advantages of Dr. Popov company. At the end of the Bachelor thesis will be assessment of the current situation and suggestion of the future growth of the company. The findings, resulting from the individual conclusions of my bachelor`s thesis, are today useful for further company function.
Keywords: Strategy; VRIO; PEST; Value chain; Strategic analysis; Porter`s five forces
Thesis title: Strategická analýza
Author: Popovová, Šárka
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Tyll, Ladislav
Opponents: Pernica, Karel
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této práce je definování základních metod, které slouží k tvorbě strategie podniku, a následné aplikování zmíněných metod v reálné situaci. V teoretické části jsou popsány jednotlivé postupy externích a interních analýz podniku. V praktické práci jsou poté aplikovány jednotlivé metody, jako například PEST, VRIO, Porterův model pěti sil, hodnotový řetězec za účelem zajištění konkurenční výhody firmy Dr. Popov. V závěru celé práce dochází ke zhodnocení celé situace a vytvoření plánu z části praktické a součaně navrhnutí příležitostí pro možný rozvoj podniku. Poznatky z jednotlivých závěrů mé bakalářské práce jsou v tuto chvíly užitečné pro další fungování tohoto podniku
Keywords: hodnotový řetězec; PEST; Strategie; Porterův model pěti sil; VRIO; Strategická analýza

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 11. 2015
Date of submission: 30. 4. 2016
Date of defense: 1. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/55108/podrobnosti

Files for download

    Last update: