Strategická analýza

Název práce: Strategic analysis
Autor(ka) práce: Popovová, Šárka
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to define basic methods, which are used for the preparation of a business strategy and to use those methods in a real situation. The theoretical part describes the methodology of external and internal analysis. The practical part then applies single methods such as PEST, VRIO, Porter`s five forces and value chain in order to define competitive advantages of Dr. Popov company. At the end of the Bachelor thesis will be assessment of the current situation and suggestion of the future growth of the company. The findings, resulting from the individual conclusions of my bachelor`s thesis, are today useful for further company function.
Klíčová slova: Strategy; VRIO; PEST; Value chain; Strategic analysis; Porter`s five forces
Název práce: Strategická analýza
Autor(ka) práce: Popovová, Šárka
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Tyll, Ladislav
Oponenti práce: Pernica, Karel
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je definování základních metod, které slouží k tvorbě strategie podniku, a následné aplikování zmíněných metod v reálné situaci. V teoretické části jsou popsány jednotlivé postupy externích a interních analýz podniku. V praktické práci jsou poté aplikovány jednotlivé metody, jako například PEST, VRIO, Porterův model pěti sil, hodnotový řetězec za účelem zajištění konkurenční výhody firmy Dr. Popov. V závěru celé práce dochází ke zhodnocení celé situace a vytvoření plánu z části praktické a součaně navrhnutí příležitostí pro možný rozvoj podniku. Poznatky z jednotlivých závěrů mé bakalářské práce jsou v tuto chvíly užitečné pro další fungování tohoto podniku
Klíčová slova: hodnotový řetězec; PEST; Strategie; Porterův model pěti sil; VRIO; Strategická analýza

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra strategie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 11. 2015
Datum podání práce: 30. 4. 2016
Datum obhajoby: 1. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/55108/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: