Representation of Products Arising from Operating Activities of Companies in Financial, Tax and Management Accounting

Thesis title: Produkty podnikové činnosti a jejich zobrazení ve finančním, daňovém a manažerském účetnictví
Author: Kirchnerová, Kateřina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Král, Bohumil
Opponents: Vašek, Libor
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá požadavky na vymezení, oceňování a vykazování produktů podnikové činnosti z pohledu externích a interních uživatelů účetnictví, tedy tak, jak jsou upraveny systémem finančního, daňového a manažerského účetnictví. Práce zahrnuje popis problematiky a srovnávací analýzu finančního účetnictví, doplněného o daňové souvislosti v podmínkách České republiky, a manažerského účetnictví. Kromě toho srovnává legislativní požadavky mezinárodně uznávaných účetních standardů IAS/IFRS a US GAAP s požadavky české účetní legislativy, potažmo s požadavky legislativy Evropské unie a navrhuje možné budoucí úpravy české účetní legislativy.
Keywords: kalkulace plných nákladů; kalkulace ABC; biologická aktiva; IFRS; zásoby; US GAAP; smlouvy o zhotovení; kalkulace variabilních nákladů
Thesis title: Representation of Products Arising from Operating Activities of Companies in Financial, Tax and Management Accounting
Author: Kirchnerová, Kateřina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Král, Bohumil
Opponents: Vašek, Libor
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the definition, measurement and disclosure requirements for products arising from operating activities of companies. Such requirements are con-sidered from the view of external and internal users of accounting, thus how they are reg-ulated in a system of financial, tax and management accounting. The thesis includes de-scription of the defined issue and a comparative analysis of financial accounting which is supplemented by tax implications in the Czech Republic and management account-ing. Besides it compares the legislative requirements of internationally respected ac-counting standards IAS/IFRS and US GAAP with the requirements of the Czech account-ing legislation and hence with the legislative requirements of the European Union. Based on comparative analysis carried out, this work suggests eventual future adjustments of the Czech accounting legislation.
Keywords: variable costing; US GAAP; inventories; IFRS; full costing; construction contracts; biological assets; activity based costing

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Managerial Accounting

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 2. 2016
Date of submission: 31. 5. 2016
Date of defense: 14. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/56025/podrobnosti

Files for download

    Last update: