Produkty podnikové činnosti a jejich zobrazení ve finančním, daňovém a manažerském účetnictví

Název práce: Produkty podnikové činnosti a jejich zobrazení ve finančním, daňovém a manažerském účetnictví
Autor(ka) práce: Kirchnerová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Král, Bohumil
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá požadavky na vymezení, oceňování a vykazování produktů podnikové činnosti z pohledu externích a interních uživatelů účetnictví, tedy tak, jak jsou upraveny systémem finančního, daňového a manažerského účetnictví. Práce zahrnuje popis problematiky a srovnávací analýzu finančního účetnictví, doplněného o daňové souvislosti v podmínkách České republiky, a manažerského účetnictví. Kromě toho srovnává legislativní požadavky mezinárodně uznávaných účetních standardů IAS/IFRS a US GAAP s požadavky české účetní legislativy, potažmo s požadavky legislativy Evropské unie a navrhuje možné budoucí úpravy české účetní legislativy.
Klíčová slova: kalkulace plných nákladů; kalkulace ABC; biologická aktiva; IFRS; zásoby; US GAAP; smlouvy o zhotovení; kalkulace variabilních nákladů
Název práce: Representation of Products Arising from Operating Activities of Companies in Financial, Tax and Management Accounting
Autor(ka) práce: Kirchnerová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Král, Bohumil
Oponenti práce: Vašek, Libor
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the definition, measurement and disclosure requirements for products arising from operating activities of companies. Such requirements are con-sidered from the view of external and internal users of accounting, thus how they are reg-ulated in a system of financial, tax and management accounting. The thesis includes de-scription of the defined issue and a comparative analysis of financial accounting which is supplemented by tax implications in the Czech Republic and management account-ing. Besides it compares the legislative requirements of internationally respected ac-counting standards IAS/IFRS and US GAAP with the requirements of the Czech account-ing legislation and hence with the legislative requirements of the European Union. Based on comparative analysis carried out, this work suggests eventual future adjustments of the Czech accounting legislation.
Klíčová slova: variable costing; US GAAP; inventories; IFRS; full costing; construction contracts; biological assets; activity based costing

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 2. 2016
Datum podání práce: 31. 5. 2016
Datum obhajoby: 14. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56025/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: