The possibilities of increasing the competitiveness of air transport

Thesis title: Možnosti zvyšování konkurenceschopnosti letecké dopravy
Author: Mikulenka, Jiří
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Čermák, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce je zaměřena na vybrané koncepty letecké dopravy, které mají potenciál zvýšit konkurenceschopnost tohoto odvětví. Hlavním cílem této práce je analyzovat a vyčíslit ekonomické a environmentální přínosy zavedení konceptu elektronického pojíždění a konceptu Free Route Airspace v podmínkách užití v České republice. V prvních dvou částech práce jsou popsány teoretické základy a důležité mezinárodní organizace působící v letectví. V hlavní části práce jsou popsány jednotlivé koncepty, uvedena metodika analýz přínosů a prezentovány výsledky. Z výsledků analýz jsou patrné hlavní přínosy zavedení obou konceptů a to ekonomického rázu z pohledu leteckých dopravců ve formě úspor nákladů spojených s pohonnými hmotami a ekologického rázu v podobě snížení množství produkovaných emisních plynů.
Keywords: letecká doprava; FRA; Free Route Airspace; E-Taxi; elektronické pojíždění
Thesis title: The possibilities of increasing the competitiveness of air transport
Author: Mikulenka, Jiří
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zelený, Lubomír
Opponents: Čermák, Václav
Thesis language: Česky
Abstract:
This master thesis focuses on selected concepts of air transport, which have a potential of increasing the competitiveness of the sector. The main objective of this paper is to analyze and quantify the economic and environmental benefits of introducing the electronic taxiing concept and the Free Route Airspace concept under conditions of use in the Czech Republic. First two parts of the thesis describe the theoretical background and important international aviation organizations. The main part describes the concepts, the methodology of benefit analyzes and presents the results. The results of analyzes show the main benefits of introducing both the concepts and the economic impact in case of airlines in the form of cost savings associated with fuel and environmental impact in terms of reducing the amount of produced gas emissions.
Keywords: FRA; Free Route Airspace; electronic taxiing; E-Taxi; air transport

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 7. 2014
Date of submission: 20. 5. 2015
Date of defense: 15. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/48572/podrobnosti

Files for download

    Last update: