Možnosti zvyšování konkurenceschopnosti letecké dopravy

Název práce: Možnosti zvyšování konkurenceschopnosti letecké dopravy
Autor(ka) práce: Mikulenka, Jiří
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Čermák, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce je zaměřena na vybrané koncepty letecké dopravy, které mají potenciál zvýšit konkurenceschopnost tohoto odvětví. Hlavním cílem této práce je analyzovat a vyčíslit ekonomické a environmentální přínosy zavedení konceptu elektronického pojíždění a konceptu Free Route Airspace v podmínkách užití v České republice. V prvních dvou částech práce jsou popsány teoretické základy a důležité mezinárodní organizace působící v letectví. V hlavní části práce jsou popsány jednotlivé koncepty, uvedena metodika analýz přínosů a prezentovány výsledky. Z výsledků analýz jsou patrné hlavní přínosy zavedení obou konceptů a to ekonomického rázu z pohledu leteckých dopravců ve formě úspor nákladů spojených s pohonnými hmotami a ekologického rázu v podobě snížení množství produkovaných emisních plynů.
Klíčová slova: letecká doprava; FRA; Free Route Airspace; E-Taxi; elektronické pojíždění
Název práce: The possibilities of increasing the competitiveness of air transport
Autor(ka) práce: Mikulenka, Jiří
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Zelený, Lubomír
Oponenti práce: Čermák, Václav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This master thesis focuses on selected concepts of air transport, which have a potential of increasing the competitiveness of the sector. The main objective of this paper is to analyze and quantify the economic and environmental benefits of introducing the electronic taxiing concept and the Free Route Airspace concept under conditions of use in the Czech Republic. First two parts of the thesis describe the theoretical background and important international aviation organizations. The main part describes the concepts, the methodology of benefit analyzes and presents the results. The results of analyzes show the main benefits of introducing both the concepts and the economic impact in case of airlines in the form of cost savings associated with fuel and environmental impact in terms of reducing the amount of produced gas emissions.
Klíčová slova: FRA; Free Route Airspace; electronic taxiing; E-Taxi; air transport

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra logistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 7. 2014
Datum podání práce: 20. 5. 2015
Datum obhajoby: 15. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/48572/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: