Fundamental and technical analysis of stock title Airbus Group

Thesis title: Investiční analýza akcie společnosti Airbus
Author: Kohoutová, Eva
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Veselá, Jitka
Opponents: Mazáček, David
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena aplikaci fundamentální a technické analýzy na akcii společnosti Airbus Group a na základě toho je v závěru vyvozeno investiční doporučení. V souvislosti s použitými analýzami je práce rozdělena do čtyř částí. V první z nich se zabývám globální analýzou a jejím dopadem na zkoumaný akciový trh. Druhá kapitola pojednává o odvětvové analýze, kde bylo mým cílem podrobně rozebrat odvětví letectví. V poslední části jsem provedla firemní analýzu a s pomocí jednotlivých modelů jsem se pokusila určit, jaká je vnitřní hodnota akcie. Technická analýza a s ní související způsoby predikování dalšího vývoje kurzu jsou rozebrány ve čtvrté a zároveň závěrečné kapitole mé práce.
Keywords: fundamentální analýza; odvětvová analýza; globální analýza; technická analýza; vnitřní hodnota; firemní analýza; letectví; Airbus Group; trend; makroekonomické ukazatele
Thesis title: Fundamental and technical analysis of stock title Airbus Group
Author: Kohoutová, Eva
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Veselá, Jitka
Opponents: Mazáček, David
Thesis language: Česky
Abstract:
My bachelor thesis is focused on fundamental and technical analysis of stock title Airbus Group and depending on that fact is the aim of my work the formulation of investment recommendation. The thesis consists of four chapters. First of them is concerned with global analysis and its impact on the stock market. The second chapter deals with sector analysis, where my aim was to examine the branch od Aerospace and Defence in detail. In the last part I carried out corporate analysis and with individual models I tried to determine, what is the intrinsic value of the stock. Technical analysis and to that related ways of prediction of the next trend development are stated in the fourth and also last chapter of my thesis.
Keywords: trend; technical analysis; aerospace and defence; sector analysis; fundamental analysis; intrinsic value; corporate analysis; macroeconomic variables; global analysis; Airbus Group

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 5. 2015
Date of submission: 2. 6. 2016
Date of defense: 16. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/53013/podrobnosti

Files for download

    Last update: