Investiční analýza akcie společnosti Airbus

Název práce: Investiční analýza akcie společnosti Airbus
Autor(ka) práce: Kohoutová, Eva
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce je zaměřena aplikaci fundamentální a technické analýzy na akcii společnosti Airbus Group a na základě toho je v závěru vyvozeno investiční doporučení. V souvislosti s použitými analýzami je práce rozdělena do čtyř částí. V první z nich se zabývám globální analýzou a jejím dopadem na zkoumaný akciový trh. Druhá kapitola pojednává o odvětvové analýze, kde bylo mým cílem podrobně rozebrat odvětví letectví. V poslední části jsem provedla firemní analýzu a s pomocí jednotlivých modelů jsem se pokusila určit, jaká je vnitřní hodnota akcie. Technická analýza a s ní související způsoby predikování dalšího vývoje kurzu jsou rozebrány ve čtvrté a zároveň závěrečné kapitole mé práce.
Klíčová slova: fundamentální analýza; odvětvová analýza; globální analýza; technická analýza; vnitřní hodnota; firemní analýza; letectví; Airbus Group; trend; makroekonomické ukazatele
Název práce: Fundamental and technical analysis of stock title Airbus Group
Autor(ka) práce: Kohoutová, Eva
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Veselá, Jitka
Oponenti práce: Mazáček, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
My bachelor thesis is focused on fundamental and technical analysis of stock title Airbus Group and depending on that fact is the aim of my work the formulation of investment recommendation. The thesis consists of four chapters. First of them is concerned with global analysis and its impact on the stock market. The second chapter deals with sector analysis, where my aim was to examine the branch od Aerospace and Defence in detail. In the last part I carried out corporate analysis and with individual models I tried to determine, what is the intrinsic value of the stock. Technical analysis and to that related ways of prediction of the next trend development are stated in the fourth and also last chapter of my thesis.
Klíčová slova: trend; technical analysis; aerospace and defence; sector analysis; fundamental analysis; intrinsic value; corporate analysis; macroeconomic variables; global analysis; Airbus Group

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 5. 2015
Datum podání práce: 2. 6. 2016
Datum obhajoby: 16. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/53013/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: