Importance of reference interest rates and LIBOR manipulation

Thesis title: Význam referenčních úrokových sazeb a manipulace s úrokovou sazbou LIBOR
Author: Kolář, Petr
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vejmělek, Jan
Opponents: Šíma, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá rolí referenčních úrokových sazeb v rozvinutých tržních ekonomikách. Je zde popsán úrokový transmisní mechanismus a diskutovány faktory, které měly za následek manipulaci sazby LIBOR. Jak probíhala tato manipulace a jakou reakci dohledových autorit vyvolala. Jsou zde uvedena navrhovaná opatření k zajištění transparentnějšího referenčního ukazatele. Práce dále obsahuje analýzu referenčních úrokových sazeb v podmínkách ČR spolu s aplikací procesu stanovení těchto sazeb na příkladu teorie her. Závěr práce tvoří aplikace Benfordova zákona jako indikátoru manipulace.
Keywords: PRIBOR; LIBOR; manipulace; transmisní mechanismus; referenční úroková sazba; Benfordův zákon; eurodolarový trh
Thesis title: Importance of reference interest rates and LIBOR manipulation
Author: Kolář, Petr
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vejmělek, Jan
Opponents: Šíma, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis is focused on a role of reference interest rates in developed market economies. There are described interest rate transmission mechanism and discussed factors, which led to manipulation of the LIBOR. How the manipulation was done and what reactions of supervisory authorities it induced. There are also listed proposed recommendations to ensure transparent reference indicators. This work also includes analysis of reference interest rates used in the Czech Republic. At the end of the thesis can be found application of a reference rate fixing process in a game theory model as well as application of Benford´s law as an indicator of the manipulation.
Keywords: PRIBOR; LIBOR; manipulation; reference interest rate; eurodollar market; transmission mechanism; Benford´s law

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 3. 2015
Date of submission: 24. 9. 2015
Date of defense: 24. 6. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/52363/podrobnosti

Files for download

    Last update: