Význam referenčních úrokových sazeb a manipulace s úrokovou sazbou LIBOR

Název práce: Význam referenčních úrokových sazeb a manipulace s úrokovou sazbou LIBOR
Autor(ka) práce: Kolář, Petr
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vejmělek, Jan
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá rolí referenčních úrokových sazeb v rozvinutých tržních ekonomikách. Je zde popsán úrokový transmisní mechanismus a diskutovány faktory, které měly za následek manipulaci sazby LIBOR. Jak probíhala tato manipulace a jakou reakci dohledových autorit vyvolala. Jsou zde uvedena navrhovaná opatření k zajištění transparentnějšího referenčního ukazatele. Práce dále obsahuje analýzu referenčních úrokových sazeb v podmínkách ČR spolu s aplikací procesu stanovení těchto sazeb na příkladu teorie her. Závěr práce tvoří aplikace Benfordova zákona jako indikátoru manipulace.
Klíčová slova: PRIBOR; LIBOR; manipulace; transmisní mechanismus; referenční úroková sazba; Benfordův zákon; eurodolarový trh
Název práce: Importance of reference interest rates and LIBOR manipulation
Autor(ka) práce: Kolář, Petr
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vejmělek, Jan
Oponenti práce: Šíma, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis is focused on a role of reference interest rates in developed market economies. There are described interest rate transmission mechanism and discussed factors, which led to manipulation of the LIBOR. How the manipulation was done and what reactions of supervisory authorities it induced. There are also listed proposed recommendations to ensure transparent reference indicators. This work also includes analysis of reference interest rates used in the Czech Republic. At the end of the thesis can be found application of a reference rate fixing process in a game theory model as well as application of Benford´s law as an indicator of the manipulation.
Klíčová slova: PRIBOR; LIBOR; manipulation; reference interest rate; eurodollar market; transmission mechanism; Benford´s law

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 3. 2015
Datum podání práce: 24. 9. 2015
Datum obhajoby: 24. 6. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52363/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: