Solvency balance sheet of commercial insurance companies

Thesis title: Solventnostní rozvaha komerčních pojišťoven
Author: Buben, Ondřej
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Bokšová, Jiřina
Opponents: Randáková, Monika
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce řeší problematiku oceňování solventnostní rozvahy dle pravidel směrnice Solvency II, která měla být implementována k 1. 1. 2016, a porovnává ji s oceněním rozvahy komerčních pojišťoven podle aktuální české legislativy a mezinárodních účetních standardů IFRS. Práce vymezuje pojem pojistná smlouva jak v českém právu, tak ve standardu IFRS 4 a vyobrazení závazků spojených s těmito smlouvami v rozvaze. Výsledkem práce je vyobrazení vzorové solventnostní rozvahy s popisem způsobu jejího sestavení a ocenění z výchozí rozvahy sestavené podle českých předpisů.
Keywords: pojistné smlouvy; pojišťovnictví; solventnostní rozvaha; Solvency II
Thesis title: Solvency balance sheet of commercial insurance companies
Author: Buben, Ondřej
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Bokšová, Jiřina
Opponents: Randáková, Monika
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with a valuation of solvency balance sheet according to rules set in directive Solvency II, which should have been implemented as of January 1st, and compares the solvency balance sheet with valuation of insurance companies balance sheet according to current Czech legislation and international financial reporting standards IFRS. The thesis defines the concept of insurance contracts both in Czech law and standard IFRS 4 and reporting of liabilities related to those contracts in balance sheet. The result of thesis is illustrated sample of solvency balance sheet including description of how prepare and evaluate it based on default balance sheet prepared according to Czech law.
Keywords: insurance contracts; insurance; solvency balance sheet; Solvency II

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 11. 2015
Date of submission: 16. 5. 2016
Date of defense: 8. 9. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/56196/podrobnosti

Files for download

    Last update: