Solventnostní rozvaha komerčních pojišťoven

Název práce: Solventnostní rozvaha komerčních pojišťoven
Autor(ka) práce: Buben, Ondřej
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bokšová, Jiřina
Oponenti práce: Randáková, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce řeší problematiku oceňování solventnostní rozvahy dle pravidel směrnice Solvency II, která měla být implementována k 1. 1. 2016, a porovnává ji s oceněním rozvahy komerčních pojišťoven podle aktuální české legislativy a mezinárodních účetních standardů IFRS. Práce vymezuje pojem pojistná smlouva jak v českém právu, tak ve standardu IFRS 4 a vyobrazení závazků spojených s těmito smlouvami v rozvaze. Výsledkem práce je vyobrazení vzorové solventnostní rozvahy s popisem způsobu jejího sestavení a ocenění z výchozí rozvahy sestavené podle českých předpisů.
Klíčová slova: pojistné smlouvy; pojišťovnictví; solventnostní rozvaha; Solvency II
Název práce: Solvency balance sheet of commercial insurance companies
Autor(ka) práce: Buben, Ondřej
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Bokšová, Jiřina
Oponenti práce: Randáková, Monika
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with a valuation of solvency balance sheet according to rules set in directive Solvency II, which should have been implemented as of January 1st, and compares the solvency balance sheet with valuation of insurance companies balance sheet according to current Czech legislation and international financial reporting standards IFRS. The thesis defines the concept of insurance contracts both in Czech law and standard IFRS 4 and reporting of liabilities related to those contracts in balance sheet. The result of thesis is illustrated sample of solvency balance sheet including description of how prepare and evaluate it based on default balance sheet prepared according to Czech law.
Klíčová slova: insurance contracts; insurance; solvency balance sheet; Solvency II

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 11. 2015
Datum podání práce: 16. 5. 2016
Datum obhajoby: 8. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56196/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: