Object Morphology—A Protean Generalization of Object-Oriented Paradigm

Thesis title: Object Morphology—A Protean Generalization of Object-Oriented Paradigm
Author: Šlajchrt, Zbyněk
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Merunka, Vojtěch; Virius, Miroslav
Thesis language: English
Abstract:
Modeling protean objects, i.e. objects adapting their structure and behavior dynamically with respect to a changeable environment, is often challenging in traditional object-oriented languages. According to the author, the root cause of this problem lies in the class-based conceptual framework embedded in the foundation of the object-oriented para-digm. The proposed paradigm Object Morphology (OM) is greatly influenced by prototype theory developed in the field of cognitive psychology. OM abandons the notion of class and suggests, instead, that the abstractions of protean objects should be established through the construction of morph models describing the possible forms of those objects. This the-sis defines the theoretical foundations of OM, which is further used to specify the elements of prototypical object-oriented analysis. An important part of this work is also a proof-of-concept implementation of an OM framework in Scala.
Keywords: Scala; Aristotelian logic; metamorphism; prototype theory; conceptual framework; modeling; abstraction mechanism; Object-orientation
Thesis title: Zobecnění objektově orientovaného paradigmatu zavedením morfologie objektů
Author: Šlajchrt, Zbyněk
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Merunka, Vojtěch; Virius, Miroslav
Thesis language: English
Abstract:
Modelování objektů, které mohou měnit svoji strukturu a chování dynamicky s ohledem na změny v prostředí, je v tradičních objektově orientovaných jazycích velmi obtížné. Podle autora tkví problém v konceptuálním rámci, který je základem objektově orientovaného paradigmatu. Navrhované paradigma nazvané morfologie objektů (MO) je výrazně ovliv-něno teorií prototypů z oblasti kognitivní psychologie. MO opouští pojem třída a navrhuje, aby se abstrakce proměnlivých objektů vytvářely sestavováním tzv. modelů proměnlivosti, které popisují možné formy modelovaných objektů. Práce definuje teoretické základy pa-radigmatu, které jsou použity pro následnou specifikaci metodiky analýzy a návrhu aplika-cí. Součástí práce je také referenční implementace rámce vybudovaného nad zmíněným paradigmatem v jazyce Scala.
Keywords: Scala; Objektově orientované programování; modelování; aristotelovská logika; metamorfismus; teorie prototypů; abstrakční mechanismus; konceptuální rámec

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Informatika
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 27. 8. 2010
Date of submission: 6. 6. 2016
Date of defense: 15. 9. 2016
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/27230/podrobnosti

Files for download

    Last update: