Zobecnění objektově orientovaného paradigmatu zavedením morfologie objektů

Název práce: Object Morphology—A Protean Generalization of Object-Oriented Paradigm
Autor(ka) práce: Šlajchrt, Zbyněk
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Merunka, Vojtěch; Virius, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Modeling protean objects, i.e. objects adapting their structure and behavior dynamically with respect to a changeable environment, is often challenging in traditional object-oriented languages. According to the author, the root cause of this problem lies in the class-based conceptual framework embedded in the foundation of the object-oriented para-digm. The proposed paradigm Object Morphology (OM) is greatly influenced by prototype theory developed in the field of cognitive psychology. OM abandons the notion of class and suggests, instead, that the abstractions of protean objects should be established through the construction of morph models describing the possible forms of those objects. This the-sis defines the theoretical foundations of OM, which is further used to specify the elements of prototypical object-oriented analysis. An important part of this work is also a proof-of-concept implementation of an OM framework in Scala.
Klíčová slova: Scala; Aristotelian logic; metamorphism; prototype theory; conceptual framework; modeling; abstraction mechanism; Object-orientation
Název práce: Zobecnění objektově orientovaného paradigmatu zavedením morfologie objektů
Autor(ka) práce: Šlajchrt, Zbyněk
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Merunka, Vojtěch; Virius, Miroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Modelování objektů, které mohou měnit svoji strukturu a chování dynamicky s ohledem na změny v prostředí, je v tradičních objektově orientovaných jazycích velmi obtížné. Podle autora tkví problém v konceptuálním rámci, který je základem objektově orientovaného paradigmatu. Navrhované paradigma nazvané morfologie objektů (MO) je výrazně ovliv-něno teorií prototypů z oblasti kognitivní psychologie. MO opouští pojem třída a navrhuje, aby se abstrakce proměnlivých objektů vytvářely sestavováním tzv. modelů proměnlivosti, které popisují možné formy modelovaných objektů. Práce definuje teoretické základy pa-radigmatu, které jsou použity pro následnou specifikaci metodiky analýzy a návrhu aplika-cí. Součástí práce je také referenční implementace rámce vybudovaného nad zmíněným paradigmatem v jazyce Scala.
Klíčová slova: Scala; Objektově orientované programování; modelování; aristotelovská logika; metamorfismus; teorie prototypů; abstrakční mechanismus; konceptuální rámec

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Informatika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 8. 2010
Datum podání práce: 6. 6. 2016
Datum obhajoby: 15. 9. 2016
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/27230/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: