Poverty and social exclusion in regions of the Czech Republic during the period 2005 - 2015: focusing on regions Praha, Severovýchod, Jihovýchod and Moravskoslezsko

Thesis title: Regionální chudoba a sociální vyloučení v České republice v letech 2005 – 2015 : zaměřeno na regiony Praha, Severovýchod, Jihovýchod a Moravskoslezsko
Author: Bílek, Vojtěch
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Kotýnková, Magdalena
Opponents: Pavlíček, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se soustředí na chudobu a sociální vyloučení v České republice v letech 2005 až 2015. Zaměřuje se především na míru rizika nízkých příjmů, míru rizika chudoby a sociálního vyloučení a celkově sleduje vývoj vybraných faktorů v regionech kategorizovaných podle NUTS 2. Cílem práce je zhodnotit dopad změny struktury vzdělanosti, ekonomického vývoje, zaměstnanosti a nezaměstnanosti na chudobu ve vybraných regionech České republiky a následné porovnání těchto regionů mezi sebou. Mezi vybrané regiony patří Praha, Severovýchod, Jihovýchod a Moravskoslezsko. Hypotézou práce je předpoklad, že regiony s nižším podílem terciárně vzdělaných osob budou vykazovat nižší podíl lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.
Keywords: chudoba; sociální vyloučení; NUTS 2
Thesis title: Poverty and social exclusion in regions of the Czech Republic during the period 2005 - 2015: focusing on regions Praha, Severovýchod, Jihovýchod and Moravskoslezsko
Author: Bílek, Vojtěch
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Kotýnková, Magdalena
Opponents: Pavlíček, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Diploma thesis directs on poverty and social exclusion in the Czech Republic between years 2005 and 2015. The thesis focuses mainly on at risk of poverty rate, at risk of poverty and social exclusion rate and overall comparison of development of selected factors in NUTS 2 regions. The aim is to assess the impact of changes in the structure of education, economic development, employment and unemployment on poverty in selected regions of the Czech Republic and comparison of these regions among themselves. Among the selected regions are Praha, Severovýchod, Jihovýchod and Moravskoslezsko. The main hypothesis is the assumption that regions with lower share of tertiary educated people will show a lower percentage of people at risk of poverty and social exclusion.
Keywords: NUTS 2; poverty; social exclusion

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 5. 2016
Date of submission: 20. 12. 2016
Date of defense: 3. 2. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/57623/podrobnosti

Files for download

    Last update: