Regionální chudoba a sociální vyloučení v České republice v letech 2005 – 2015 : zaměřeno na regiony Praha, Severovýchod, Jihovýchod a Moravskoslezsko

Název práce: Regionální chudoba a sociální vyloučení v České republice v letech 2005 – 2015 : zaměřeno na regiony Praha, Severovýchod, Jihovýchod a Moravskoslezsko
Autor(ka) práce: Bílek, Vojtěch
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Pavlíček, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se soustředí na chudobu a sociální vyloučení v České republice v letech 2005 až 2015. Zaměřuje se především na míru rizika nízkých příjmů, míru rizika chudoby a sociálního vyloučení a celkově sleduje vývoj vybraných faktorů v regionech kategorizovaných podle NUTS 2. Cílem práce je zhodnotit dopad změny struktury vzdělanosti, ekonomického vývoje, zaměstnanosti a nezaměstnanosti na chudobu ve vybraných regionech České republiky a následné porovnání těchto regionů mezi sebou. Mezi vybrané regiony patří Praha, Severovýchod, Jihovýchod a Moravskoslezsko. Hypotézou práce je předpoklad, že regiony s nižším podílem terciárně vzdělaných osob budou vykazovat nižší podíl lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.
Klíčová slova: chudoba; sociální vyloučení; NUTS 2
Název práce: Poverty and social exclusion in regions of the Czech Republic during the period 2005 - 2015: focusing on regions Praha, Severovýchod, Jihovýchod and Moravskoslezsko
Autor(ka) práce: Bílek, Vojtěch
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Kotýnková, Magdalena
Oponenti práce: Pavlíček, Tomáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diploma thesis directs on poverty and social exclusion in the Czech Republic between years 2005 and 2015. The thesis focuses mainly on at risk of poverty rate, at risk of poverty and social exclusion rate and overall comparison of development of selected factors in NUTS 2 regions. The aim is to assess the impact of changes in the structure of education, economic development, employment and unemployment on poverty in selected regions of the Czech Republic and comparison of these regions among themselves. Among the selected regions are Praha, Severovýchod, Jihovýchod and Moravskoslezsko. The main hypothesis is the assumption that regions with lower share of tertiary educated people will show a lower percentage of people at risk of poverty and social exclusion.
Klíčová slova: NUTS 2; poverty; social exclusion

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 5. 2016
Datum podání práce: 20. 12. 2016
Datum obhajoby: 3. 2. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57623/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: