Chinese Economic System: Market Economy or State Capitalism?

Thesis title: Čínský ekonomický systém: tržní ekonomika či státní kapitalismus?
Author: Bejkovský, Jan
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Jiránková, Martina
Opponents: Stuchlíková, Zuzana; Fárek, Jiří; Kříž, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá podstatou čínského ekonomického systému. V první kapitole se nejprve zaměřuje na světovou ekonomiku a snaží se o definování hlavních ekonomických systémů v ní převládajících, tj. anglosaského, kontinentálního a asijského rozvojového systému. Oproti těmto systémům jako tržním ekonomikám práce porovnává a definuje systém státního kapitalismu a jeho hlavní prvky. V další části je práce zaměřena na historické přístupy Číňanů k ekonomické governance země a pokouší se o definování historických přístupů, které jsou dodnes v čínské ekonomice relevantní. Třetí kapitola práce analyzuje čínský ekonomický systém a úlohu státu v něm; zkoumá rovněž přístup státu k vlastnictví státních podniků a celkový rozsah státního vlastnictví v čínské ekonomice mimo jiné na základě tzv. klíčových odvětví. Závěrečná kapitola pak zkoumá různé druhy státních podpor domácím, často státním, podnikům v Číně. Jako příklad kapitola využívá případovou studii na automobilový průmysl.
Keywords: Čínské státní podniky; Čínský ekonomický systém; Státní kapitalismus; Subvence v čínské ekonomice
Thesis title: Chinese Economic System: Market Economy or State Capitalism?
Author: Bejkovský, Jan
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Jiránková, Martina
Opponents: Stuchlíková, Zuzana; Fárek, Jiří; Kříž, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
This dissertation deals with the nature of the Chinese economic system. The first chapter focuses on the global economy and seeks to define the main economic systems prevailing in it, ie. Anglo-Saxon, Continental and Asian-developmental. Compared to these systems defined as market economies, the dissertation consequently analyses and defines a system of state capitalism and the main elements of it. The following part of the dissertation is focused on the historical Chinese approaches to economic governance of the country and attempts to identify those historical approaches that are still relevant and influential in modern Chinese economy. The third chapter analyses the Chinese economic system and the role of the state in it; it also examines the government's approach to the ownership of state enterprises and the overall extent of state ownership in the Chinese economy. The final chapter examines the different types of state subsidies to domestic, often state, enterprises in China. As an example of the various subsidies a case study on the automotive industry is used.
Keywords: State capitalism; Chinese economic system; Chinese SOEs; Subsidies in China

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 3. 2016
Date of submission: 13. 12. 2016
Date of defense: 21. 3. 2017
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/56711/podrobnosti

Files for download

    Last update: