Čínský ekonomický systém: tržní ekonomika či státní kapitalismus?

Název práce: Čínský ekonomický systém: tržní ekonomika či státní kapitalismus?
Autor(ka) práce: Bejkovský, Jan
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Stuchlíková, Zuzana; Fárek, Jiří; Kříž, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá podstatou čínského ekonomického systému. V první kapitole se nejprve zaměřuje na světovou ekonomiku a snaží se o definování hlavních ekonomických systémů v ní převládajících, tj. anglosaského, kontinentálního a asijského rozvojového systému. Oproti těmto systémům jako tržním ekonomikám práce porovnává a definuje systém státního kapitalismu a jeho hlavní prvky. V další části je práce zaměřena na historické přístupy Číňanů k ekonomické governance země a pokouší se o definování historických přístupů, které jsou dodnes v čínské ekonomice relevantní. Třetí kapitola práce analyzuje čínský ekonomický systém a úlohu státu v něm; zkoumá rovněž přístup státu k vlastnictví státních podniků a celkový rozsah státního vlastnictví v čínské ekonomice mimo jiné na základě tzv. klíčových odvětví. Závěrečná kapitola pak zkoumá různé druhy státních podpor domácím, často státním, podnikům v Číně. Jako příklad kapitola využívá případovou studii na automobilový průmysl.
Klíčová slova: Čínské státní podniky; Čínský ekonomický systém; Státní kapitalismus; Subvence v čínské ekonomice
Název práce: Chinese Economic System: Market Economy or State Capitalism?
Autor(ka) práce: Bejkovský, Jan
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Oponenti práce: Stuchlíková, Zuzana; Fárek, Jiří; Kříž, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This dissertation deals with the nature of the Chinese economic system. The first chapter focuses on the global economy and seeks to define the main economic systems prevailing in it, ie. Anglo-Saxon, Continental and Asian-developmental. Compared to these systems defined as market economies, the dissertation consequently analyses and defines a system of state capitalism and the main elements of it. The following part of the dissertation is focused on the historical Chinese approaches to economic governance of the country and attempts to identify those historical approaches that are still relevant and influential in modern Chinese economy. The third chapter analyses the Chinese economic system and the role of the state in it; it also examines the government's approach to the ownership of state enterprises and the overall extent of state ownership in the Chinese economy. The final chapter examines the different types of state subsidies to domestic, often state, enterprises in China. As an example of the various subsidies a case study on the automotive industry is used.
Klíčová slova: State capitalism; Chinese economic system; Chinese SOEs; Subsidies in China

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 3. 3. 2016
Datum podání práce: 13. 12. 2016
Datum obhajoby: 21. 3. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/56711/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: