Analysis of Real Economy Impact on Stock Markets and its Utilization for Investment Activities

Thesis title: Analysis of Real Economy Impact on Stock Markets and its Utilization for Investment Activities
Author: Belan, Michal
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Stádník, Bohumil
Opponents: Bayer, Petr
Thesis language: English
Abstract:
The goal of this thesis is to analyze the reaction of world's most important stock markets and currencies to various macroeconomic news and policies of central banks and to use these researched relationships for setting the most efficient investment and speculation strategy on how to grasp these opportunities, when they repeat in future. The thesis is divided into three chapters. Chapter one focuses on setting of the conceptual and theoretical framework for the thesis, examining the behavior of markets from different perspectives, provided by eminent market participants and most influential theories. Chapter two outlines the strategy for grasping of the short- and long-term trading opportunities, created by market adjustments to different kinds of macroeconomic news. Chapter three backtests, optimizes and evaluates proposed short-term strategy for trading of economic news.
Keywords: economic news; stock market; central bank policies; trading; investing
Thesis title: Analýza Dopadu Reálnej Ekonomiky na Finančné Trhy a jej Využitie pre Investičné Účely
Author: Belan, Michal
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Stádník, Bohumil
Opponents: Bayer, Petr
Thesis language: English
Abstract:
Cieľom tejto práce je analyzovať reakcie svetových najvýznamnejších akciových indexov a mien na rozličné makroekonomické správy a politiky centrálnych bánk a použiť tieto skúmané vzťahy na stanovenie najefektívnejšej investičnej a špekulačnej stratégie ako uchopiť tieto príležitosti pri ich opakovaní v budúcnosti. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá kapitola sa zameriava na nastavenie konceptuálneho a teoretického rámca pre prácu, skúmajúc správanie trhov z rôznych perspektív, poskytnutých poprednými účastníkmi trhu a najvýznamnejšími teóriami. Druhá kapitola navrhuje stratégiu pre uchopenie krátkodobých a dlhodobých obchodných príležitostí, vytvorených pomocou adaptáciou trhov rozličným druhom makroekonomických informácií. V tretej kapitole prebieha testovanie, optimalizácia a vyhodnotenie navrhnutej krátkodobej stratégie pre obchodovanie ekonomických správ.
Keywords: ekonomické správy; akciové trhy; politiky centrálnych bánk; obchodovanie; investovanie

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 4. 2015
Date of submission: 31. 8. 2015
Date of defense: 16. 6. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/52735/podrobnosti

Files for download

    Last update: