Analýza Dopadu Reálnej Ekonomiky na Finančné Trhy a jej Využitie pre Investičné Účely

Název práce: Analysis of Real Economy Impact on Stock Markets and its Utilization for Investment Activities
Autor(ka) práce: Belan, Michal
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Bayer, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this thesis is to analyze the reaction of world's most important stock markets and currencies to various macroeconomic news and policies of central banks and to use these researched relationships for setting the most efficient investment and speculation strategy on how to grasp these opportunities, when they repeat in future. The thesis is divided into three chapters. Chapter one focuses on setting of the conceptual and theoretical framework for the thesis, examining the behavior of markets from different perspectives, provided by eminent market participants and most influential theories. Chapter two outlines the strategy for grasping of the short- and long-term trading opportunities, created by market adjustments to different kinds of macroeconomic news. Chapter three backtests, optimizes and evaluates proposed short-term strategy for trading of economic news.
Klíčová slova: economic news; stock market; central bank policies; trading; investing
Název práce: Analýza Dopadu Reálnej Ekonomiky na Finančné Trhy a jej Využitie pre Investičné Účely
Autor(ka) práce: Belan, Michal
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Stádník, Bohumil
Oponenti práce: Bayer, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cieľom tejto práce je analyzovať reakcie svetových najvýznamnejších akciových indexov a mien na rozličné makroekonomické správy a politiky centrálnych bánk a použiť tieto skúmané vzťahy na stanovenie najefektívnejšej investičnej a špekulačnej stratégie ako uchopiť tieto príležitosti pri ich opakovaní v budúcnosti. Práca je rozdelená na tri časti. Prvá kapitola sa zameriava na nastavenie konceptuálneho a teoretického rámca pre prácu, skúmajúc správanie trhov z rôznych perspektív, poskytnutých poprednými účastníkmi trhu a najvýznamnejšími teóriami. Druhá kapitola navrhuje stratégiu pre uchopenie krátkodobých a dlhodobých obchodných príležitostí, vytvorených pomocou adaptáciou trhov rozličným druhom makroekonomických informácií. V tretej kapitole prebieha testovanie, optimalizácia a vyhodnotenie navrhnutej krátkodobej stratégie pre obchodovanie ekonomických správ.
Klíčová slova: ekonomické správy; akciové trhy; politiky centrálnych bánk; obchodovanie; investovanie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finanční inženýrství
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 4. 2015
Datum podání práce: 31. 8. 2015
Datum obhajoby: 16. 6. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/52735/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: