The analysis of the projects of the Leader initiative implemented by local action group of Posázaví

Thesis title: Analýza projektů iniciativy Leader realizovaných Místní akční skupinou Posázaví
Author: Kutník, Filip
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Říhová, Gabriela
Opponents: Jílek, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce je zaměřena na projekty realizované Místní akční skupinou Posázaví v rámci Programu rozvoje venkova, osy IV - Leader v letech 2007 - 2013. Cílem práce je podat souhrnné informace o projektech a za pomoci dvou dotazníkových šetření identifikovat největší přínos projektů a aktivit MAS Posázaví pro rozvoj regionu. Teoretická část se zabývá problematikou místního rozvoje ve venkovských oblastech, je popsáno legislativní a institucionální zajištění regionální politiky, charakterizována metoda Leader, Program rozvoje venkova a místní akční skupiny. V praktické části je popsán region Posázaví, charakterizována MAS Posázaví, popsán průběh výběru a realizace projektů. Je provedeno dotazníkové šetření mezi partnery MAS Posázaví a mezi občany obce, ve které byl realizován projekt.
Keywords: Posázaví; Místní akční skupina; metoda Leader
Thesis title: The analysis of the projects of the Leader initiative implemented by local action group of Posázaví
Author: Kutník, Filip
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Říhová, Gabriela
Opponents: Jílek, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
This work is focused on projects implemented by the local action group of Posázaví within the rural development programme, the axis IV-Leader in the years 2007-2013. The goal is to submit a summary of information about the projects and with the help of two questionnaire surveys to identify the greatest contribution of projects and activities, MAS Posázaví for the development of the region. The theoretical part deals with local development in rural areas, is described in the legislative and institutional provision of regional policy, characterized by the Leader method, the rural development programme and local action groups. In the practical part of the Posázaví region is described, characterized by MAS Posázaví, described the progress of the selection and implementation of projects. The survey carried out among the partners in MAS Posázaví and between the citizens of the municipality in which the project was carried out.
Keywords: Posázaví; method Leader; Local action group

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 3. 2014
Date of submission: 31. 5. 2014
Date of defense: 29. 1. 2015
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/47212/podrobnosti

Files for download

    Last update: