Analýza projektů iniciativy Leader realizovaných Místní akční skupinou Posázaví

Název práce: Analýza projektů iniciativy Leader realizovaných Místní akční skupinou Posázaví
Autor(ka) práce: Kutník, Filip
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Jílek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce je zaměřena na projekty realizované Místní akční skupinou Posázaví v rámci Programu rozvoje venkova, osy IV - Leader v letech 2007 - 2013. Cílem práce je podat souhrnné informace o projektech a za pomoci dvou dotazníkových šetření identifikovat největší přínos projektů a aktivit MAS Posázaví pro rozvoj regionu. Teoretická část se zabývá problematikou místního rozvoje ve venkovských oblastech, je popsáno legislativní a institucionální zajištění regionální politiky, charakterizována metoda Leader, Program rozvoje venkova a místní akční skupiny. V praktické části je popsán region Posázaví, charakterizována MAS Posázaví, popsán průběh výběru a realizace projektů. Je provedeno dotazníkové šetření mezi partnery MAS Posázaví a mezi občany obce, ve které byl realizován projekt.
Klíčová slova: Posázaví; Místní akční skupina; metoda Leader
Název práce: The analysis of the projects of the Leader initiative implemented by local action group of Posázaví
Autor(ka) práce: Kutník, Filip
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Říhová, Gabriela
Oponenti práce: Jílek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This work is focused on projects implemented by the local action group of Posázaví within the rural development programme, the axis IV-Leader in the years 2007-2013. The goal is to submit a summary of information about the projects and with the help of two questionnaire surveys to identify the greatest contribution of projects and activities, MAS Posázaví for the development of the region. The theoretical part deals with local development in rural areas, is described in the legislative and institutional provision of regional policy, characterized by the Leader method, the rural development programme and local action groups. In the practical part of the Posázaví region is described, characterized by MAS Posázaví, described the progress of the selection and implementation of projects. The survey carried out among the partners in MAS Posázaví and between the citizens of the municipality in which the project was carried out.
Klíčová slova: Posázaví; method Leader; Local action group

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 3. 2014
Datum podání práce: 31. 5. 2014
Datum obhajoby: 29. 1. 2015
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/47212/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: