"We are making up for the White Mountain". Land reform in the First Republic as an example of economic nationalism

Thesis title: „Odčiňujeme Bílou horu!“. Pozemková reforma za první republiky jako příklad hospodářského nacionalismu
Author: Šedivý, Milan
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Soběhart, Radek
Opponents: Kozmanová, Irena
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá prvorepublikovou pozemkovou reformou, konkrétně motivy jejího provedení ze strany tehdejší politické reprezentace. V práci vycházím z teorie veřejné volby, která se mimo jiné zabývá chováním zájmových skupin a politiků, kteří se prostřednictvím mocenských nástrojů snaží maximalizovat svůj užitek. Práce ukazuje, že oním nástrojem byla i pozemková reforma, s jejíž potřebou přišly politické strany napříč politickým spektrem a snažily se její provedení ovládnout. Za tímto účelem proklamovaly několik důvodů pro nutnost jejího uskutečnění. Prvním důvodem bylo nevyhovující rozložení držby půdy, jelikož její velké procento patřilo úzkému okruhu lidí. Do tohoto okruhu patřila v naprosté většině šlechta, a to hlavně německá. Z toho vyplývá druhý proklamovaný důvod. Podle propagátorů reformy nabyla tato šlechta půdu neprávem, díky pobělohorským konfiskacím. Tato křivda měla být napravena ve jménu hesla "Odčiňujeme Bílou horu." Reformě byl tedy poplatně s dobou vtisknut sociální a nacionální charakter, a to pouze za účelem získání voličů, což dokazují i výsledky reformy. Hlad po půdě byl nasycen jenom částečně a Bílá hora také nebyla odčiněna v takovém rozsahu, jak si národ přál, jelikož příslušníci cizích národů i nadále vlastnili velké procento půdy.
Keywords: první republika; teorie veřejné volby; hospodářský nacionalismus; pozemková reforma
Thesis title: "We are making up for the White Mountain". Land reform in the First Republic as an example of economic nationalism
Author: Šedivý, Milan
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Soběhart, Radek
Opponents: Kozmanová, Irena
Thesis language: Česky
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the land reform during the first Czechoslovak republic era, specifically with the motives of its implementation by contemporary political representation. In the thesis I proceed from public choice theory, which among others deals with the behaviour of interest groups and politicians who try to maximize their benefits through the power tools. The thesis shows that this tool was the land reform, about which the parties all around the political spectre claimed it was needed, and its implementation the political parties tried to dominate. For this purpose they proclaimed several reasons for the necessity of the reform. The first reason was the poor distribution of land tenure, since it a narrow circle of people owned a large percentage of it. This group included the vast majority of aristocracy, and especially the German aristocracy. From that arises the second reason. According to the promoters of the reform the aristocracy acquired the land unjustly, through confiscations after White Mountain battle. This injustice should be remedied in the name of the password "We are making up for the White Mountain." To the Reform was therefore imprinted with the social and nationalist character, only for the purpose of obtaining voters, as evidenced by the results of reform. "Hunger for land" was satiated only partially and the White Mountain was not also remedied to the extent the nation wished, whereas the members of foreign nations continued to own a large percentage of the land.
Keywords: first Republic; public school theory; economic nationalism; land reform

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic History

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 3. 2011
Date of submission: 5. 1. 2012
Date of defense: 13. 2. 2012
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/31406/podrobnosti

Files for download

    Last update: