Customer Travel Agency and its Legal Protection

Thesis title: Zákazník cestovní kanceláře a jeho právní ochrana
Author: Zagrekova, Valeriia
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hejda, Jan
Opponents: Butakova, Helena
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem práce je analýza práv klientů cestovní kanceláře a možnosti jejich realizace podle občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele v závislosti na znění nového občanského zákoníku. Analýza trhu pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku a nastínění vybraných případů zkrachování cestovních kanceláří a s tím související finanční dopady na zákazníka. Zjištění na základě dotazníkového šetření, zda mají účastníci cestovního ruchu jako klienti českých cestovních kanceláří povědomí o svých právech a povinnostech. Dalším cílem mé bakalářské práce je analýza ochrany spotřebitele ve vybrané cestovní kanceláři a vytvořeny návrhy a doporučení, které by cestovní kanceláři pomohly zlepšit ochranu jejich zákazníků v souladu s právem.
Keywords: ochrana spotřebitele; Quicktour; cestovní smlouva; zákon č. 159/1999 Sb.; cestovní kancelář
Thesis title: Customer Travel Agency and its Legal Protection
Author: Zagrekova, Valeriia
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hejda, Jan
Opponents: Butakova, Helena
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the work is to analyze the rights of customers of travel agencies and the possibility of their realization according to the Civil Code and the Act of consumer's protection depending on its formulation of the New Civil Code. Analyze the insurance market of travel agencies in case of bankruptcy and outline selected cases of default travel agencies and related financial impact on customers. Determine with help of the survey whether participants as customers of Czech travel agencies know about their rights and obligations. Another aim of my work is to analyze consumer's protection in selected travel agency and made suggestions and recommendations that would help the travel agency to improve their customer's protection according to the law.
Keywords: travel agency; consumer's protection; Quicktour; travel contract; the Act 159/1999 Sb.

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Social Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 7. 5. 2012
Date of submission: 7. 1. 2013
Date of defense: 17. 6. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/37596/podrobnosti

Files for download

    Last update: