Zákazník cestovní kanceláře a jeho právní ochrana

Název práce: Zákazník cestovní kanceláře a jeho právní ochrana
Autor(ka) práce: Zagrekova, Valeriia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Butakova, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem práce je analýza práv klientů cestovní kanceláře a možnosti jejich realizace podle občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele v závislosti na znění nového občanského zákoníku. Analýza trhu pojištění cestovních kanceláří pro případ úpadku a nastínění vybraných případů zkrachování cestovních kanceláří a s tím související finanční dopady na zákazníka. Zjištění na základě dotazníkového šetření, zda mají účastníci cestovního ruchu jako klienti českých cestovních kanceláří povědomí o svých právech a povinnostech. Dalším cílem mé bakalářské práce je analýza ochrany spotřebitele ve vybrané cestovní kanceláři a vytvořeny návrhy a doporučení, které by cestovní kanceláři pomohly zlepšit ochranu jejich zákazníků v souladu s právem.
Klíčová slova: ochrana spotřebitele; Quicktour; cestovní smlouva; zákon č. 159/1999 Sb.; cestovní kancelář
Název práce: Customer Travel Agency and its Legal Protection
Autor(ka) práce: Zagrekova, Valeriia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hejda, Jan
Oponenti práce: Butakova, Helena
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of the work is to analyze the rights of customers of travel agencies and the possibility of their realization according to the Civil Code and the Act of consumer's protection depending on its formulation of the New Civil Code. Analyze the insurance market of travel agencies in case of bankruptcy and outline selected cases of default travel agencies and related financial impact on customers. Determine with help of the survey whether participants as customers of Czech travel agencies know about their rights and obligations. Another aim of my work is to analyze consumer's protection in selected travel agency and made suggestions and recommendations that would help the travel agency to improve their customer's protection according to the law.
Klíčová slova: travel agency; consumer's protection; Quicktour; travel contract; the Act 159/1999 Sb.

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 7. 5. 2012
Datum podání práce: 7. 1. 2013
Datum obhajoby: 17. 6. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/37596/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: