Czech- German trade relations

Thesis title: Hospoodářské vztahy mezi SNR a Českou republikou
Author: Křenová, Michaela
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Malý, Josef
Opponents: Bolotov, Ilya
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je podání souhrnného přehledu o vývoji česko-německých obchodních vztahů v průběhu let 2008-2013. Zpočátku je pozornost kladena na charakteristiku zemí z hlediska makroekonomických ukazatelů, jelikož právě ta je pokládána za jednu z nejdůležitějších. Následně se již zabýváme konkrétněji obchodními vztahy České republiky se Spolkovou republikou Německo s důrazem na vývoj obchodní bilance a bilance služeb těchto států. Celá kapitola třetí je poté věnována přímým zahraničním investicím, které jsou nedílnou součástí vzájemných obchodních vztahů. V závěru této práce je pojednáváno o institucionální spolupráci v rámci česko-německých vztahů, která může být jednou z klíčových oblastí vedoucí k prohloubení a vytvoření efektivnější spolupráce mezi těmito dvěma státy.
Keywords: bilance služeb; obchodní bilance; institucionální a organizační spolupráce; přímé zahraniční investice; makroekonomický vývoj
Thesis title: Czech- German trade relations
Author: Křenová, Michaela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Malý, Josef
Opponents: Bolotov, Ilya
Thesis language: Česky
Abstract:
The purpose of this Bachelor's thesis is an overview of the development of Czech- German trade relations over the years 2008-2013. Initially, attention is paid to the characteristics of the countries with respect to their macroeconomic indicators, since this feature is considered as one of the most important one. Subsequently, the thesis deals with business relations between the Czech Republic and the Federal Republic of Germany with an emphasis put on the development of trade and service balances between these countries. The entire third chapter is devoted to foreign direct investments which are an inseparable component of the bilateral business exchange. The final part of this bachelor thesis describes institutional cooperation in the terms of Czech- German relations which can be one of the crucial areas leading to deepening and creating more effective cooperation between these two states.
Keywords: trade balance; institutional cooperation; foreign direct investments; service balance; macroeconomic developement

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 10. 2013
Date of submission: 25. 4. 2014
Date of defense: 2014

Files for download

The files will be available after the defense of the thesis.

    Last update: