Hospoodářské vztahy mezi SNR a Českou republikou

Název práce: Hospoodářské vztahy mezi SNR a Českou republikou
Autor(ka) práce: Křenová, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Malý, Josef
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je podání souhrnného přehledu o vývoji česko-německých obchodních vztahů v průběhu let 2008-2013. Zpočátku je pozornost kladena na charakteristiku zemí z hlediska makroekonomických ukazatelů, jelikož právě ta je pokládána za jednu z nejdůležitějších. Následně se již zabýváme konkrétněji obchodními vztahy České republiky se Spolkovou republikou Německo s důrazem na vývoj obchodní bilance a bilance služeb těchto států. Celá kapitola třetí je poté věnována přímým zahraničním investicím, které jsou nedílnou součástí vzájemných obchodních vztahů. V závěru této práce je pojednáváno o institucionální spolupráci v rámci česko-německých vztahů, která může být jednou z klíčových oblastí vedoucí k prohloubení a vytvoření efektivnější spolupráce mezi těmito dvěma státy.
Klíčová slova: bilance služeb; obchodní bilance; institucionální a organizační spolupráce; přímé zahraniční investice; makroekonomický vývoj
Název práce: Czech- German trade relations
Autor(ka) práce: Křenová, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Malý, Josef
Oponenti práce: Bolotov, Ilya
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The purpose of this Bachelor's thesis is an overview of the development of Czech- German trade relations over the years 2008-2013. Initially, attention is paid to the characteristics of the countries with respect to their macroeconomic indicators, since this feature is considered as one of the most important one. Subsequently, the thesis deals with business relations between the Czech Republic and the Federal Republic of Germany with an emphasis put on the development of trade and service balances between these countries. The entire third chapter is devoted to foreign direct investments which are an inseparable component of the bilateral business exchange. The final part of this bachelor thesis describes institutional cooperation in the terms of Czech- German relations which can be one of the crucial areas leading to deepening and creating more effective cooperation between these two states.
Klíčová slova: trade balance; institutional cooperation; foreign direct investments; service balance; macroeconomic developement

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 10. 2013
Datum podání práce: 25. 4. 2014
Datum obhajoby: 2014

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: