The regional public transportation system - case study Plzeňský and Jihočeský region

Thesis title: Řešení systému regionální veřejné dopravy - případová studie Plzeňský a Jihočeský kraj
Author: Hadrabová, Kateřina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Damborský, Milan
Opponents: Kouřilová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce analyzuje aktuální stav veřejné dopravy v Plzeňském a Jihočeském kraji, přičemž jejím cílem je zhodnotit řešení systému veřejné dopravy v uvedených krajích, vč. rámcového návrhu možného zlepšení současného stavu a problematiky kompatibility systémů. Teoretická část práce je zaměřena na význam veřejné dopravy pro rozvoj sídel a regionů, oblast dopravní obslužnosti a závazek veřejné služby. Dále se zabývá financováním, náklady a hlavními faktory, ovlivňujícími rozvoj veřejné dopravy. Současně jsou v této části řešeny integrované dopravní systémy, jejich varianty a možnosti propojení s individuální osobní dopravou. Praktická část práce poté provádí analýzu systémů veřejné dopravy Plzeňského a Jihočeského kraje, včetně tarifů, dopravních karet, financování dopravy a investic z EU, stejně jako lokálních specifik veřejné dopravy. Na základě vyhodnocení fungování obou dopravních systémů jsou následně vymezeny návrhy pro jejich zlepšení.
Keywords: veřejná doprava; Plzeňský kraj; Jihočeský kraj; integrovaný dopravní systém; Dopravní obslužnost
Thesis title: The regional public transportation system - case study Plzeňský and Jihočeský region
Author: Hadrabová, Kateřina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Damborský, Milan
Opponents: Kouřilová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis analyzes the current state of public transport in Plzeňský and Jihočeský region. Its aim is to evaluate the public transportation systems in these regions and propose a framework for improvement of the existing situation towards the compatibility of both systems. The theoretical part of this thesis is focused on the importance of public transport for the development of settlements and regions, the extent of transportation accessibility and public service. It also describes finance, costs and the main factors influencing the development of public transport. Moreover, an overview of integrated transport systems, their variants and possibilities of cooperation with individual automobile transport is given. In the practical part, the public transportation systems in Plzeňský and Jihočeský region are analyzed; with tariffs, transportation cards, financing, the EU investments and local transportation specifics included. Based on the evaluation of both transportation systems, the suggestions for their improvement are presented.
Keywords: public transportation ; Plzeňský region; Jihočeský region; integrated transportation system; Transportation accessibility

Information about study

Study programme: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 3. 2013
Date of submission: 10. 9. 2013
Date of defense: 18. 2. 2014
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/42156/podrobnosti

Files for download

    Last update: