Řešení systému regionální veřejné dopravy - případová studie Plzeňský a Jihočeský kraj

Název práce: Řešení systému regionální veřejné dopravy - případová studie Plzeňský a Jihočeský kraj
Autor(ka) práce: Hadrabová, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Damborský, Milan
Oponenti práce: Kouřilová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce analyzuje aktuální stav veřejné dopravy v Plzeňském a Jihočeském kraji, přičemž jejím cílem je zhodnotit řešení systému veřejné dopravy v uvedených krajích, vč. rámcového návrhu možného zlepšení současného stavu a problematiky kompatibility systémů. Teoretická část práce je zaměřena na význam veřejné dopravy pro rozvoj sídel a regionů, oblast dopravní obslužnosti a závazek veřejné služby. Dále se zabývá financováním, náklady a hlavními faktory, ovlivňujícími rozvoj veřejné dopravy. Současně jsou v této části řešeny integrované dopravní systémy, jejich varianty a možnosti propojení s individuální osobní dopravou. Praktická část práce poté provádí analýzu systémů veřejné dopravy Plzeňského a Jihočeského kraje, včetně tarifů, dopravních karet, financování dopravy a investic z EU, stejně jako lokálních specifik veřejné dopravy. Na základě vyhodnocení fungování obou dopravních systémů jsou následně vymezeny návrhy pro jejich zlepšení.
Klíčová slova: veřejná doprava; Plzeňský kraj; Jihočeský kraj; integrovaný dopravní systém; Dopravní obslužnost
Název práce: The regional public transportation system - case study Plzeňský and Jihočeský region
Autor(ka) práce: Hadrabová, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Damborský, Milan
Oponenti práce: Kouřilová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis analyzes the current state of public transport in Plzeňský and Jihočeský region. Its aim is to evaluate the public transportation systems in these regions and propose a framework for improvement of the existing situation towards the compatibility of both systems. The theoretical part of this thesis is focused on the importance of public transport for the development of settlements and regions, the extent of transportation accessibility and public service. It also describes finance, costs and the main factors influencing the development of public transport. Moreover, an overview of integrated transport systems, their variants and possibilities of cooperation with individual automobile transport is given. In the practical part, the public transportation systems in Plzeňský and Jihočeský region are analyzed; with tariffs, transportation cards, financing, the EU investments and local transportation specifics included. Based on the evaluation of both transportation systems, the suggestions for their improvement are presented.
Klíčová slova: public transportation ; Plzeňský region; Jihočeský region; integrated transportation system; Transportation accessibility

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomie a hospodářská správa/Regionální studia
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2013
Datum podání práce: 10. 9. 2013
Datum obhajoby: 18. 2. 2014
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/42156/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: