Subject and didactic analysis of the topic Balance sheet in the first concentric circle

Thesis title: Věcný a didaktický rozbor tematického celku Rozvaha v prvním koncentrickém okruhu
Author: Dítětová, Markéta
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Fišerová, Marie
Opponents: Berková, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na didaktický rozbor majetku podniku a rozvahy v prvním koncentrickém okruhu učiva účetnictví na obchodních akademiích. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje samotné výuce účetnictví, zahrnuje legislativu, ze které výuka předmětu účetnictví vychází, uspořádání učiva spolu s didaktickými zásadami a didaktické pomůcky. Praktická část se zabývá samotným didaktickým rozborem tematického celku, zahrnuje doporučení pro výuku, jakým způsobem by měl vyučující postupovat při výkladu učiva, jaká schémata, tabulky a příklady by měl žákům během výuky předkládat.
Keywords: změny rozvahových stavů; rozvaha; pasíva; aktiva; zdroje financování majetku; majetek podniku; didaktické zásady
Thesis title: Subject and didactic analysis of the topic Balance sheet in the first concentric circle
Author: Dítětová, Markéta
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Fišerová, Marie
Opponents: Berková, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the didactic analysis of company property and balance sheet in the first concentric circle at Business Academies. The work is divided in two parts, the theoretical and the practical. The theoretical part introduces the teaching of accounting includes the legislative which the methods are based, arrangement of schoolwork with didactic principles and didactic techniques. The practical part is concerned with the didactic analysis itself, including my recommendation for education, in what way should teacher proceed while interpretation of material, which schemes, tables and excercises he should present to students.
Keywords: changes in balance sheet conditions; company property; liabilities ; assets ; financial sources of property; balance sheet; didactic principles

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Economic Teaching Methodology

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 10. 2012
Date of submission: 30. 9. 2013
Date of defense: 19. 9. 2013
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/39820/podrobnosti

Files for download

    Last update: